چالش های فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران در قانون برگزاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_315

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

ماده ی ۹ قانون برگزاری مناقصات، یکی از مراحل فرآیند برگزاری مناقصه را »ارزیابی کیفی « مناقصه گران در صورت لزوم دانسته است و در مادهی ۱۲ همین قانون، برخی از روندهای ارزیابی کیفی مناقصه گران، از جمله »حسن سابقه « و »تضمین « خدمات کیفی محصولات، لحاظ گشته اند. همچنین مراحل ارزیابی کیفی در این ماده احصا گشته است . بند ج مادهی ۱۲، شرح کامل فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران را منوط به تهیه ی آیین نامه ی اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با همکاری دستگاههای اجرایی دانسته است . در این مقاله ، ضمن تشریح کامل مفهوم »ارزیابی کیفی « در قانون و آیین نامه ی اجرایی ، به بررسی کامل فرآیند آن، معیارهای آن و موانع ارزیابی کیفی دقیق و کارشناسی در کشور می نشینیم .

Authors

محمدحسین امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت نظارت و بازرسی دانشگاه علوم قضایی تهران؛