تاثیر الیاف فولادی و شیشه و پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری و خمشی و کششی نمونه های بتنی با استفاده از مصالح سنگی استان ایلام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCIIE01_088

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

بتن به عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح دنیا نقش مهمی را در زندگی روزمره بشر و پیشرفت آن ایفا می نماید.استفاده از الیافعلاوه بر وزن سبک. به دلیل توزیع مناسب در ماتریس بتن از مزیت بیشتری نسبت به میلگرد برخوردار می باشد. در پژوهش حاضرنیز سعی شده است تا قابلیت استفاده از مصالح بومی منطقه ایلام در تولید بتن الیافی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در اینپژوهش از سه نوع الیاف فولادی، شیشه و پلی پروپیلن با درصدهای ۱. ۱.۵ و ۲ درصد جهت تهیه بتن استفاده شده است. در مجموع۱۹ طرح تهیه شده و در این میان الیاف فولادی نسبت به الیاف شیشه و پلی پروییلن عملکرد بهتری از خود نشان داد. نتایج نشانمی دهد که افزودن ۱، ۱.۵ و ۲ درصد الیاف فولادی منجر به افزایش ۱۱، ۱۲ و ۱۵ درصدی مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد میشود. نمونه حاوی ۰.۵ درصد الیاف فولادی و ۱.۵ درصد لیاف شیشه با مقاومت ۳۹.۲ مگایاسکال بالاترین مقاومت را از خود نشاندادند. نتایج نشان داد که افزودن ۰۱ ۱.۵ و ۲ درصد الیاف فولادی منجر به افزایش ۳، ۷.۵ و ۲۷ درصدی مقاومت کششی نسبت بهنمونه شاهد می شود. افزودن ۱، ۱.۵ و ۲ درصد الیاف شیشه منجر به افزایش ۳، ۱۴ و ۰ درصدی مقاومت کششی نسبت به نمونهشاهد می شود. با افزودن ۱، ۱.۵ و ۲ درصد الیاف پلی پروییلن منجر به افزایش ۱.۴، ۶.۴ و ۱۰ درصدی مقاومت فشاری نسبت بهنمونه شاهد می شود. نمونه حاوی ۲ درصد الیاف با مقاومت ۳۵.۶ مگایاسکال بالاترین مقاومت فشاری را در میان نمونه های حاویالیاف پلی پروپیلن به دست آورددر این میان الیاف فولادی از عملکرد بهتری برخوردار است به طوری که ۲ درصد الیاف فولادی دربتن سبب افزایش ۱۷ درصدی مقاومت خمشی آن نسبت به نمونه شاهد می باشد. نمونه حاوی ۰.۵ درصد الیاف فولادی و ۱.۵ درصدالیاف شیشه با مقاومت کششی ۵.۲۹ مگاپاسکال بالاترین مقاومت را از خود نشان داد. در نتیجه عملکرد الیاف فولادی در بتن نسبتبه الیاف های شیشه مناسب تر می باشد. مقدار بهینه الیاف فولادی برای دست یابی به بهترین نتیجه حدودا ۲ درصد می باشد. اینمقدار برای الیاف شیشه ۱.۵ می باشد.

Keywords:

بتن الیافی , الیاف فولادی , الیاف شیشه الیاف پلیی پروپیلن , پارامترهای مقاومتی بتن

Authors

ابراهیم ولدی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام

بهزاد کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه ایلام