کاربرد روش لرزه نگاری بازتابی در اکتشاف کانه زایی عمیق اورانیوم نوع دگرشیبی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT02_075

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

کمیاب شدن کانه زایی های نزدیک به سطح و رو به اتمام بودن بیشتر ذخایر اقتصادی مواد معدنی در حال بهره برداری، روی آوردن به اکتشاف عمیق را برای تامین نیاز صنعت ضروری کرده است و در نتیجه استفاده از روشهای سطحی با عمق نفوذ و قدرت تفکیک زیاد از قبیل لرزه نگاری بازتابی ناگزیر شده است. طی چند دهه گذشته، برداشتهای لرزه نگاری بازتابی در سطح برای اکتشاف مستقیم و غیرمستقیم کانه زاییهای اقتصادی، در کمپهای معدنی واقع در کانادا، جنوب آفریقا، شمالغرب اروپا و استرالیا انجام شده است. برداشت لرزه نگاری بازتابی به منظور اکتشاف کانسارهای عمیق اورانیوم تنها برای اورانیوم نوع دگرشیبی صورت گرفته است. در این نوشتار برداشتهای لرزهنگاری بازتابی و نتایج حاصل از آنها در اکتشاف ذخایر عمیق اورانیوم نوع دگرشیبی در کمپهای معدنی مختلف بررسی شده است. وجود اختلاف امپدانس مناسب در مرز ناپیوستگی بین ماسهسنگ و سنگ بستر، لرزه نگاری بازتابی را قادر به ثبت و تعیین موقعیت ناپیوستگی کرده است. اما این قابلیت برای همه نواحی قطعیت ندارد چون دگرسانیها و شکستگیها ویژگیهای پتروفیزیکی را تغییر میدهند. لرزه نگاری بازتابی نتوانسته است کانهزایی اورانیوم را به طور مستقیم ثبت کند بلکه دگرسانی موجود در محدوده کانه زایی را به صورت یک بازتابنده با ضریب انعکاس ضعیف ثبت کرده است.

Authors

مریم محمدی زاده

دانشجوی دکتری، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد،

عبدالحمید انصاری

عضو هیئت علمی، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

احمد قربانی

عضو هیئت علمی، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد