مدل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مبتنی بر الگوی مدیریت اسلامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGION02_048

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مبانی دینی و رویکرد مدیریت اسلامی تجربه شده است و تلاش داردتا نظام ارزیابی عملکرد سازمان را با معیارهای اسلامی توسعه دهد. در این مطالعه، ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی از دیدگاه متخصصان با استفاده از روش دلفی بررسی و سپس رویکردها و روش های مورد استفاده در سیستم های ارزشیابی عملکرد اسلامی بیان گردیده است. مدل ارزیابی عملکرد بدست آمده مبتنی بر چهار معیار (ویژگی های شخصی، رفتارهای فردی، معیارهای مکتبی اسلامی و نتایج عینی) می باشد. پس از جمع بندی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نظر خبرگان، با استفاده از نرم افزار SPSS الگوی پیشنهادی تحقیق، مورد بازنگری قرار گرفت که به ارائه الگوی جبرانی، به همراه تحلیل سلسله مراتبی AHP منجر شد. مدل پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توسعه نیشکر به کار گرفته شد و عملکرد این واحد ۶۷ درصد محاسبه و ارزیابی گردید.نتایج این پژوهش نشان داد معیار ویژگی های فردی و وجدان کاری و مسئولیت پذیری، بالاترین ضریب اهمیت را در بین شاخص ها دارا هستند. در معیار ویژگی های فردی، شاخص وجدان کاری، در معیار روش های رفتاری، شاخص مشارکت در کار گروهی، در معیار رویکرد اسلامی، شاخص تقوا و در معیار نتایج عینی، شاخص کمیت، بالاترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادند

Keywords:

معیارهای ارزشیابی عملکرد , معیارهای اسلامی ارزیابی عملکرد , روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

Authors

زهره موسوی کاشی

استادیار گروه مدیریت واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی کرج

یاسر ساسانی نژاد

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی - مالی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی کرج ایران

امیرجواد کیمیا

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی - مالی واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی کرج ایران

بیتا صفاتی

دانشجوی ارشد مدیریت کسب و کار، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی کرج ایران