بررسی رابطه مدیریت استرس با شادابی تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1005

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استرس با شادابی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم شهرستان بافق بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم شهرستان بافق مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود. نمونه ای به حجم ۳۰۰ نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانی زاده(۱۳۹۱) و مدیریت استرس اورلی و گیردانو(۱۹۸۰) را تکمیل کردند. دادههای حاصل با شاخص های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین متغیرهای مدیریت استرس (عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن، انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب ) و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار منفی وجود دارد و هر چه عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن و انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب کم تر باشد سرزندگی تحصیلی بیش تر است .

Authors

فاطمه کریمیان بافقی

کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرنداداره آموزش و پرورش شهرستان بافق، آموزشگاه انقلاب