بررسی سبک رهبری تحول آفرین در رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1356

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سبک رهبری تحول آفرین در رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان زن بود. جامعه آماری شامل معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان بافق که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشغول به تدریس بودهاند می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه ۱۳۰ نفر بود که از طریق جدول مورگان از جامعه آماری ۲۰۵ نفره به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی است و ابزار سنجش در این پژوهش ، سه پرسشنامه ؛ سبک رهبری تحول آفرین باس و اولیر (۱۹۸۵،) رفتار شهروندی سازمانی لوتانز و همکارانش (۲۰۱۲) و کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳) بوده است که روایی و پایایی ابزار سنجش مورد تایید قرار گرفت . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در زمینه آمار استنباطی از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است . نتایج نشان دهنده آن است که بین متغیرهای سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار مثبتی وجود دارد بدین معنا که هر چه سبک رهبری تحول آفرین بهتر باشد رفتار شهروندی سازمانی بیش تر است و هر چه سبک رهبری تحول آفرین بهتر باشد کیفیت زندگی کاری بهتر است و همچنین هر چه رفتار شهروندی سازمانی بیش تر باشد کیفیت زندگی کاری بهتر است .

Keywords:

سبک رهبری تحول آفرین . رفتار شهروندی سازمانی .کیفیت زندگی کاری.

Authors

معصومه صلاحی

کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

محترم دهقان زاده بافقی

کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق، آموزشگاه پیام