نقش واسطه ای اهمال کاری تحصیلی در رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1402

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای اهمال کاری تحصیلی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان بافق انجام گرفت . این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن را را تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان بافق به تعداد ۷۷۳ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تشکیل داد که از بین آن ها تعداد ۲۴۰ نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی عیدی زاده و احمدی بلوکی (۱۳۹۶)، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ و براون (۲۰۰۳) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی تاکمن (۲۰۰۶) به صورت الکترونیکی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر در نرم افزار ۲۴SPSS- و ایموس ۲۴ انجام شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین همه مولفه های طرحوارههای ناسازگار اولیه و اهمالکاری تحصیلی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد (۰۱/ ۰.(p< مدل با تصحیحاتی برازش مناسبی پیدا کرد و اهمال کاری تحصیلی نقش واسطه ای در رابطه بین مولفه های بریدگی و طرد، دیگر جهت مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و محدودیت های مختل با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی آزمودنی ها داشت . براساس یافته های به دست آمده لازم است با آموزشهای مناسب ، طرحواره های ناسازگار اولیه و اهمال کاری را در دانش آموزان کاهش داد تا پیامدهای مثبتی در میزان استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان داشته باشد.

Keywords:

شبکه های اجتماعی مجازی , طرحواره های ناسازگار اولیه , اهمال کاری تحصیلی

Authors

موحده فتوحی بافقی

کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق