ارزیابی ریسک های مختلف پروژه های اجرایی در حوزه معماری بر اساس رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_033

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

امروزه لزوم بکارگیری دانش مدیریت پروژه به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های پروژه محور اشکار است. به همین منظور در پژوهش حاضر، مطالعه موردی در حوزه پروژه های توسعه معماری نوین در کشور ایران و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با متخصصین و خبرگان در زمینه ریسک های معماری در کشور قرار گرفته است. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال ریسکها بر اساس نظر خبرگان انجام، سپس با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی، وزن معیارها به دست آمد. رتبه بندی نهایی ریسک های معماری، با در نظر گرفتن نتایج گام های اولیه و با استفاده از روش ارزیابی تناسب جامع صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که فقدان شرکتهای پیمانکاری باتجربه و بودجه محدود و عدم وجود اسناد و اطلاعات برای فنآوری های جدید از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چارچوب پیشنهادی میتواند به ذینفعان پروژه های معماری در کشورهای درحال توسعه کمک کند تا ریسک های مهم و کلیدی شناسایی و تحلیل نمایند .

Keywords:

اولویت بندی ریسک , توسعه معماری , روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی , روش ارزیابی تناسب جامع