بررسی نقش سیالات حفاری بهبود یافته بر کاهش هزینه طراحی گل حفاری و عملیات سیمان کاری در میدان نفتی گچساران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_140

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی نقش سیالات حفاری بهبود یافته بر کاهش هزینه طراحی گل حفاری و عملیات سیمان کاری می باشد. شرح این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی و از نظر روش در زمره تحقیقات تحلیلی و قلمرو زمانی سال ۱۴۰۲ و قلمرو مکانی میدان نفتی گچ ساران (زیرنظر شرکت نفت و گاز گچ ساران) می با شد. لذا ابتدا به بررسی میدان نفتی گچساران و نمودارهای تحت الارضی آن به منظور کسب اطلاعات اولیه و انتخاب یک یا چند چاه (در صورت در د سترس بودن اطلاعات) به عنوان چاه مبنا و برر سی و تجزیه و تحلیل نمودارهای و دیتاهای چاه یا چاه های مورد مطالعه و ا ستفاده از نتایج بدست آمده مرحله قبل و مقایسه با جداول و نمودارها و تعیین سنگ شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی قابل حصول، و انجام مطالعات آماری بر روی داده های بدست آمده از نمودارهای موجود و پردازش داده ها و بررسی قابلیت مخزنی بمنظور بررسی سیالات حفاری بهبود یافته بر کاهش هزینه طراحی گل و عملیات سیمان کاری و رفع م شکلات حفاری میدان نفتی گچ ساران می با شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب و نیز توزیع اندازه ذرات مواد خام با یک تحلیلگر اندازه ذرات پراش لیزری HORIBA اندازه گیری و با استفاده از نرمافزار اندازه گیر لیزری از طریق دادههای توزیع اندازه ذرات، سطح ویژه (SSA) مواد محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که ، در حالی که از دست دادن سیال سیال بازدارنده شیل مرجع افزایش می یابد، ضخامت کبره گل سیال با افزایش زمان آسیاب کاهش می یابد. گل بازدارنده شیل ترکیب شده با غلظت ۹ در صد وزنی FA خام، اتلاف سیال کمتر و کبره گل نازک تری را نسبت به گل بازدارنده شیل مخلوط با اسیدهای چرب زمین نشان داد. دو سیستم مختلف سیال حفاری بازدارنده دارای ویژگی های رئولوژیکی و فیلترا سیون بهبود یافته ای ه ستند که بر ا ساس گل پایه آب KCl با غلظت ۹ درصد وزنی FA و گل بازدارنده شیل با غلظت ۵/۱۲ درصد وزنی FA توسعه یافته اند. سیستم های گلی مقرونبه صرفه توسعه یافته ، با افزایش برش، عملکرد حفاری را بهبود می بخشد.

Keywords:

Authors

مهدی محمدعلی زاده

دانشجوی ارشد گروه مهندسی نفت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

سیدابوطالب موسوی پارسا

گروه مهندسی شیمی و نفت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران