مروری بر سیاستگذاری مبتنی بر دانایی در نظام آموزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_601

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

در عصر متحول امروز یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه جامعه دانایی است، زیرا دانایی یکی از مهمترین ابزارهایکاربردی است که جهت غلبه بر محدودیت ها و محرومیت ها کارگشا خواهد بود. با توجه به اینکه هدف گذاری،تصمیم گیری و سیاستگذاری در خلاء ممکن نیست بلکه در یک محیط و متاثر از محیط صورت خواهد گرفت، ازشروط اولیه و ضروری در سیاستگذاری ها، شناخت و تجزیه تحلیل محیط و تحولات و تغییرات به روز آن و توجهبه مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در آن و تاثیرپذیر از آن می باشد، لذا سیاستگذاران نظام آموزشی در عصر تحولو دانش تنها با تمرکز بر اولویت بندی امور مهم توسعه ای و هدایت سرمایه انسانی به سوی ارزش آفرینی و ایجادفضای نوآوری و رقابتی سازنده، متناسب با این پیشرفتها و تحولات است که خواهند توانست، در خلق سیاست ها وارائه راهبردهای مکمل در تمام سطوح سازمان، موفق عمل کنند. از یک طرف نظام آموزشی تنها زمانی می تواندنوآور، پویا و پایدار باشد که عاملیت انسانی قویتر از عامایت نهادی و سازوکار منطبق بر تحولات جهانی قوی تر ازسازوکارهای دولتی باشد، از طرف دیگر از ضروریات مقابله با چالش های عصر تحول در دانایی، توجه سیاستگذاراننظام آموزشی به رویکرد آینده پژوهی است و البته استفاده از این رویکرد نیز همزمان توجه به رویکرد فرا و میانرشته ای را می طلبد.

Authors

فاطمه جعفریان جلودار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

سیده لیلا حسینی طبقدهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر- استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران