اعجازبیانی آیه ۴۴ سوره هود

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_913

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

بانگاهی به سیرتاریخی اعجازقرآن کریم درمی یابیم که تاریخچه ای به وسعت تاریخ اسلام را دربردارد.اولین بار مسئاله اعجاز قرآن در آیات تحدی (اسراء، آیه ۸۸ ؛ هود، آیه ۱۳ ؛ بقره، آیه ۲۳ ؛ طور، آیات ۳۳ و ۳۴) مطرح شد.اعجازقرآن دارای ابعاد وجوه مختلف می باشدکه تحت تاثیرمستقیم مذهب،روشها، گرایش ها و رویکردهاومکاتبمختلف تفسیری بوده است.یکی ازابعادمهم واساسی اعجازقرآن کریم اعجازبیانی می باشدحوزه های مختلف ادبیات رادربرمی گیردمانندبررسیجنبه های لفظی وترکیبات قرآنی به کمک علوم ادبی؛ مانند نحو و علم بلاغت یا ناظر به بحث های ادبی به ویژه علممعانی و بیان و بدیع درکنار دقت در زیبایی، اسلوب و معنویت.

Authors

جعفر کارگزار

آموزش وپرورش محمودآباد- کارشناسی ارشد،علوم قرآن وحدیث،تفسیر