اثر جهانی شدن اقتصادی بر رشد اقتصادی: با تاکید بر جنبه عملیاتی و قانونی شاخص جهانی شدن KOF

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-13-53_001

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

Abstract:

جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۹ موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریبا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.

Authors

داود علیرضازاده صدقیانی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

صمد حکمتی فرید

دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

کیومرث شهبازی

استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سید جمال الدین محسنی زنوزی

دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران