فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهش فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهش گران، سهولت در مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت های عمده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می یابد.

محورهای پذیرش مقاله

۱- مباحث توصیفی و کیفی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی

۲- مباحث تحلیلی و کمی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی

۳- نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام

۴- نظریه پردازی رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران

۵- سیاست‌ها و راهبردهای رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در‎حال‎توسعه

۶- بررسی موردی توسعه محلی، منطقه‌ای و ملی

۷- استراتژی‌های رشد، توسعه و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای در‎حال‎توسعه

۸- بررسی تطبیقی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در‎حال‎توسعه و کشورهای اسلامی

۹- بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و...) و رشد و توسعه اقتصادی

۱۰- کاربرد تکنیک‌های نوین اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در جهت حل مسائل رشد، توسعه و توسعه اقتصادی

۱۱- جهانی شدن، تجارت بین ‏الملل و رشد و توسعه اقتصادی

۱۲- سایر موضوعات مرتبط در حوزه اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)