آقای دکتر Kiumars Shahbazi

Dr. Kiumars Shahbazi

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183479)

14
57
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers