بررسی ارتباط بین عزت نفس با اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1612

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، تبیین نﻘش واسطهای خودکارآمدی در رابطه عزت نفس با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که ۲۵۰ دانش-آموز با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب اجتماعی (لاجرسکا، ۱۹۹۹)، خودکارآمدی (شرر و همکاران، ۱۹۸۲) و عزت نفس (روزنبرگ، ۱۹۶۵) را تکمیل کردند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار ۲۵-SPSS نشان داد که ۱. عزت نفس پیش بینی کننده منفی معناداری برای اضطراب اجتماعی بود ۲. خودکارآمدی پیش بینی کننده منفی معنادار اضطراب اجتماعی بود ۳. خودکارآمدی در رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی نقش واسطه ای ایفاء می کند (۰۱/۰.(P< بنابراین، چنین نتیجه گیری می شود که برای کاهش اضطراب اجتماعی دختران می توان با افزایش خودکارآمدی از طریق بهبود در احساس عزت نفس اقدام نمود.

Authors

زهرا دهقان اردکانی

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، مربی، دانشگاه آزاد، سپیدان اداره آموزش و پرورش شهرستان سپیدان، آموزشگاه دخترانه دانش