ارزیابی پارامترهای مقاومتی باطله سنگ آهن مگنتیت تثبیت شده با متاکائولن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1851

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

سالانه مقدار زیادی باطله سنگ آهن مگنتیت در معدن گل گهر سیرجان تولید می شود که معدن را با کاهش فضای ذخیرهسازی روبرو کرده است . از طرفی صنعت ساخت و ساز دارای پتانسیل زیادی برای جذب پسماندهای سایر صنایع است . هدف از این تحقیق ارزیابی پارامترهای مقاومتی باطله سنگ آهن تثبیت شده با درصد های مختلف متاکائولن است . برای این منظور پس از شناسایی مشخصات باطله سنگ آهن معدن گل گهر، این باطله با درصدهای صفر ، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ با متاکائولن جایگزین شده و آزمایش های تراکم اصلاح شده و مقاومت فشاری تک محوری انجام شد. نمونه های مقاومت فشاری در دو مدت زمان ۷ و ۲۸ روزه، عمل آوری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد متاکائولن ، درصد رطوبت بهینه افزایش و وزن مخصوص خشک حداکثر کاهش می یابد. همچنین با افزایش درصد متاکائولن و افزایش زمان عمل آوری ، مقاومت فشاری تک محوری افزایش می یابد. افزودن ۳۰ درصد متاکائولن باعث افزایش بیش از ۷ برابری مقاومت فشاری تک محوری می گردد. اضافه کردن متاکائولن تا ۱۰ درصد، باعث افزایش کرنش شکست می شود و در درصدهای بالاتر، کرنش شکست تقریبا ثابت باقی می ماند. همچنین رابطه بین مدول یانگ و مقاومت فشاری تک محوری خطی بوده و با افزایش مقاومت فشاری تک محوری ، مدول یانگ نیز افزایش می یابد.

Keywords:

باطله سنگ آهن مگنتیت , متاکائولن , تثبیت , مقاومت فشاری تک محوری , درصد رطوبت بهینه

Authors

مجتبی نژادکورکی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایران،

علیرضا غنی زاده

دانشیار، گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایران

سمیه بختیاری

استادیار، گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایران