خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه صنعتی سیرجان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 859
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 269
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 88
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی سیرجان

مه زدایی تصاویر توربین های بادی با استفاده از مدل هرمی لاپلاسین نوشته احسان احسائیانReaction and Identification of N-Saccharinylketene in the -lactam Synthesis by stable free radical TEMPO نوشته Zahra Fahimeh alsadat Mortazaviعیار سازی ماده معدنی آهن هماتیتی به روش احیاء و بررسی خصوصیات آن نوشته مهدیه بلوردیشار حرارتی محل و بهینه سازی پارامترهای موثر بر کاهش دما سوراخ کاری استخوان کورتیکال و ترابکولار فمور بر اساس تئوری انتقال حرارت معکوس نوشته بهنام آخوندیارائه روش جدید ساده سازی دینامیک چند درجه آزادی ربات لامسه ای و مطالعه دقت محدوده پایداری حاصله نوشته احمد مشایخیاثرات تابش گرمایی بر جریان همرفت اجباری نانو سیال آب-اکسید مس در یک محفظه ذوزنقه ای شکل در حضور حرکت براونی نوشته میثم آتش افروز و یعقوب دکمایی و طاهره اسدیروش کنترل فازی – خطی سازی فیدبک حالت تقریبی برای سیستم های غیر خطی نوشته محمدجواد محمودآبادیطراحی بهینه چند هدفی کنترلر خطی سازی پسخورد حالت کامل برای سیستم توپ و چرخ بر پایه الگوریتم ژنتیک چند ادغامی نوشته محمد جواد محمودآبادیطراحی بهینه چند هدفی کنترلر PID مقاوم تطبیقی بر پایه مد لغزشی و فازی برای سیستم آشفته نامعین Duffing-Holmes با استفاده از الگوریتم ژنتیک نوشته محمدجواد محمودآبادییک الگوریتم بهینه سازی چند هدفی جدید بر پایه ترکیب کلونی زنبورهای مصنوعی و غذایابی باکتری نوشته محمدجواد محمودآبادیمطالعه هندسه جهت کاهش سایز جریان های اسلاری از پمپ های سانتریفیوژمجتمع مس میدوک نوشته محمدرضا عباسی رزگله و نسرین امینی زادهشبیه سازی فرآیند سنتز آمونیاک با نرم افزار ASPEN HYSYS نوشته طاهره اسدی و میثم آتش افروزشبیه سازی بسترثابت جذب سطحی برای جداسازی بنزوتیوفن با استفاده از نرم افزار COMSOL نوشته طاهره اسدی و میثم آتش افروزModeling of unconfined compressive strength and Young's modulus of lime and cement stabilized clayey subgrade soil using Evolutionary Polynomial Regression (EPR) نوشته Ali Reza Ghanizadeh و Nasrin Heidarabadizadeh و Vahid Khalifehبررسی معیارهای انتخاب PAT برای سایت های مختلف نیروگاه های آبی با پتانسیل هایمتفاوت نوشته مسعود خالقیبهینه سازی موقعیت یک ربات لامسه ای افزونه برای افزایش ضریب میرایی مجازی قابلشبیه سازی به روش بهینه سازی کلونی زنبور عسل نوشته احمد مشایخیطراحی و ساخت یک مکانیزم دارای جبران ساز خودکار جاذبه نوشته احمد مشایخی و محمدعلی خواجویی نژاد و مهدی اصطهباناتی و مرتضی مظفرینژاد راوریشناسایی و بهینه سازی پارامترهای دینامیکی یک ربات لامسه ای به روش کلونی زنبور عسلمصنوعی نوشته عماد ایمانیان و احمد مشایخیروش ترکیبی آماری و عددی برای انتخاب پمپ هایی به عنوان توربین در نیروگاه های برق آبیمیکرو مقیاس نوشته مسعود خالقیطراحی یک جاذب باند باریک بسیار کوچک بر پایه فرامواد فلزی در فرکانس تراهرتز نوشته سعیده برزگرپاریزی