بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP13_051

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیر انجام شد. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه زنان متاهل شهرستان نیر در سال ۱۴۰۱ بودند که به روش نمونه گیری در دسترس ۱۷۰ نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (۱۹۸۳) و سازگاری زناشویی اسپانیر (۱۹۷۶) استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیر رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد(r= ۰/۵۲ و p<۰/۰۱). بنابراین می توان نتیجه گرفت که عملکرد خانواده در زمره متغیرهای مرتبط با سازگاری زناشویی زنان متاهل است.

Authors

نسترن قنبرزاده نیر

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

سیف اله آقاجانی

استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

اکبر عطادخت

استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی