تحلیل چالش های اجرای خط مشی عمومی با تاکید بر مشارکت شهروندان (موردمطالعه: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPA-14-51_004

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف:این پژوهش با هدف بررسی چالش های مشارکت شهروندان در اجرای خط مشی با تمرکز بر حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور صورت گرفت.روش:استراتژی اصلی پژوهش، بهره گیری هم زمان از روش کیفی تحلیل مضمون و روش کمی مدل سازی ساختاری تفسیری به صورت آمیخته متوالی بوده است.در زمینه نمونه گیری تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری رویکرد نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. از ابزار مصاحبه برای تحلیل مضمون و از ابزار پرسشنامه برای اجرای رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در بخش کمی ۱۱ پرسشنامه در اختیار خبرگان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های مازندران، گیلان و گلستان قرار گرفت. یافته ها: در بخش کیفی در این پژوهش ۱۷۱ مضمون پایه، ۱۷ مضمون سازمان دهنده و۶ مضمون فراگیر شامل چالش های سیاسی، فرهنگی، ارتباطی، اقتصادی، حقوقی و فنی شناسایی شده است. مدل نهایی حاصل از رویکرد مدل سازی تفسیر ساختاری در ۵ سطح تشکیل شده است که فقدان حکمرانی جنگل در سطح پنجم تاثیرگذارترین سطح می باشد و چالش های سیاسی، فقدان ارتباطات و نشر دانش حوزه جنگل برای ذی نفعان، ضعف نزدیکی بین دولت و دستگاه های اجرایی شهروندان و فقدان انگیزش در جوامع محلی برای مشارکت تاثیرپذیرترین سطح در مدل طراحی شده می باشد. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی با استفاده از MICMAC نشان می دهد که فقدان حکمرانی جنگل و چالش های سیاسی از نوع متغیرهای مستقل هستند؛

Keywords:

خط مشی های محیط زیست , مشارکت شهروندان , اجرای خط مشی , قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور.