بررسی رابطه همجوشی شناختی، تاب آوری و حمایت اجتماعی با کنترل عواطف دانش آموزان تک والد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIFUMA01_060

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر رابطه همجوشی شناختی، تاب آوری و حمایت اجتماعی با کنترل عواطف دانش آموزان تک والد بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان تک والد شهر اصفهان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ به تعداد تقریبی ۲۰۰۰ نفر بود. از بین جامعه پژوهش تعداد ۱۵۰ نفر با توجه به پیشینه پژوهشهای مرتبط، برای انتخاب حجم نمونه مورد نیاز تحقیق از روش نمونه گیری از نوع در دسترس استفاده شد. برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده چندبعدی (MSPSS)، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۲) پرسشنامه کنترل عواطف (ACS) و پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از روشهای آمار ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار آماری spss۲۲ استفاده شد. نتایج نشان داد که بین همجوشی شناختی، تاب آوری و حمایت اجتماعی با کنترل عواطف رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در نتیجه میتوان کفت متولیان امر بایستی به ایجاد زمینه مساعد برای رشد عواطف مثبت دانش آموزان تک والد از طریق توجه بیشتر به همجوشی شناختی، تاب آوری و حمایت اجتماعی آنان همت گمارند که بتوانند با تربیت نسل سالم، زمینه سلامت خانواده های تک والد را در راستای خانواده آرمانی تامین کنند.

Authors

لادن کارگردستجردی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران