بررسی تاثیر شیوه های منابع انسانی استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب کارمند سازمان (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری قزوین)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 110

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_226

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر شیوه های منابع انسانی استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب کارمند-سازمان در بین کارکنان شهرداری قزوین، انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و با هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری قزوین بودند که تعداد ۳۲۵ نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شد. نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده و به صورت آنلاین انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیرهای پژوهش بیشتر از ۰.۷ به دست آمد، با اطمینان میتوان پایایی ابزار پژوهش را تایید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتایج کسب شده نشان داد شیوه های منابع انسانی استراتژیک و مولفه های آن (مدیریت پاداش، توسعه کارکنان، خستگی عاطفی کارکنان) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری قزوین تاثیر مستقیم دارد. همچنین تناسب کارمند-سازمان رابطه بین شیوه های منابع انسانی استراتژیک و مولفه های آن (مدیریت پاداش، توسعه کارکنان، خستگی عاطفی کارکنان) و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری قزوین را میانجی گری می کند.

Keywords:

شیوه های منابع انسانی استراتژیک , رفتار شهروندی سازمانی , تناسب کارمند-سازمان

Authors

داود موذن

عضو هیئت علمی، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی ، قزوین ، ایران

یاسر اسفرورینی

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران

حسین عابدی

استادیار،دکتری مدیریت ، موسسه آموزش عالی کار قزوین، ایران