بررسی تاثیر فنون یادگیری فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_008

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فنون یادگیری فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بوده است. یکی از مههم ترین مزایاییادگیری فعال، و به دست آوردن دانش این است که اعتماد به نفس انسان را افزایش می دهد و توانایی یادگیری مفید است زیرا سطح مهارتهای فرد را افزایش می دهد. یادگیری فعال، فرد را به چیزهای جدید درگیر و مشغول می کند. همچنین به دلیل مشغول کردن فرد به کسبمهارت های جدید و استفاده از فرصت های نو مانع از کسالت روزمره می شود. مطالعات نشان می دهد یادگیری فعال، محور تعلیم و تربیتامروزی است و در نظام یادگیری فعال مشارکت در فرایند یادگیری در فضای کلاس از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین روش هایتدریس در عملکرد تحصیلی دانش آموزان, در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت. و رشد خلاقیت آنان موثر می باشد. وظیفهمعلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت های علمی به دانش آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند وچگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند. یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش, بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورششخصیت سالم است و معلمان موفق برای دانش آموزان خود تنها ارائه کننده های مطالب تخصصی نمی باشند بلکه دانش آموزان خود مطالبشناختی و اجتماعی و نحوه استفاده موثر از آنها را می آموزنده در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی به خصوص معلم از مهم ترین عواملموثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تربیت به شمار می آید. در این پژوهش از روش توصیفی- مروری استفاده گردیده است و برای جمعآوری اطلاعات از منابع کتابخانه، محلات، مقالات و سایت های معتبرعلمی استفاده شده است.

Authors

مرضیه حیدری

گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

مریم مسعودی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

محمدنبی پاسالاربهجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

خدیجه خسروانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران