بازنمایی قابلیت های دراماتیک و نمایشی فرهنگ عامه ایرانی در سینما

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JIACITC01_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

بازنمایی نقطه ی شروع مطالعه ی فرهنگ است. فرهنگ عامه ی ایران آکنده از نیروهای هیجان انگیز هنری، تاریخی و مذهبی است که هنوز بارقه هایی از اندیشه ی کهن ما در نقاط مختلف وجود دارد که در ترانه ها، اشعار، موسیقی و سنن آیینی نمایان است. باوجود غنای فرهنگ عامه، بیم آن است که با مرور زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی، فرهنگ و هنرهای سنتی و بومی ما در معرض فرهنگ دیگری دچار زوال و نابودی شود. به همین منظور در این پژوهش با پاسخ به این پرسش که قابلیت های دراماتیک و نمایشی فرهنگ عامه چگونه در سینما بازنمایی می شوند؟ با این هدف که با توجه به شکل بیان در سینما، اشکال فرهنگ و هنر عامه را شناخته و به کارکردهای بازنمودی فرهنگ عامه در سینما بپردازیم. ازآنجاکه فرهنگ عامه قابلیت بازنمایی در انواع ژانر سینمایی دارد، نمونه موردمطالعه بر اساس هدف، فیلم علف و باد ما را خواهد برد انتخاب می شوند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با تاکید بر نظریه ی بازنمایی، گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای، میدانی و آرشیو فیلم های ساخته شده می باشد. درنهایت به این نتیجه می رسد که بازتاب فولکور در سینما که از رسانه های جمعی و در سپهر عمومی قرار دارد، می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شناخت آداب ورسوم، سنن، آیین ها، مکان جغرافیایی، دانش بومی، پوشاک، خوراک و هنر عامه کمک کند.

Authors

سمیه زارعی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر فهیمی فر

دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس