بررسی تاثیر ارتباطات بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_130

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عامل سازمانی فرصتهای ارتباطی درک شده توسط کارکنان، با استرس شغلی و سکوت سازمانی در بین کارکنان انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را ۱۷۰نفر از کارکنان معاونت بهره برداری سازمان قطارشهری شیرازتشکیل میدهند که از این تعداد، با جایگذاری در فرمول نمونه گیری تصادفی کوکران، ۱۰۵نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتحاب شدند. روش تحقیق ، توصیفی -پیمایشی و از نوع کاربردی میباشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و روش نمونه گیری ، تصادفی ساده میباشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای با محتوای ۳۴سوال و با طیف ۵گزینهای لیکرت استفاده شده است . روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید تایید شد و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت . بررسی پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت . تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری و با نرم افزار آموس انجام شد.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد فرصتهای ارتباطی بر سکوت سازمانی و استرس شغلی اثر منفی و معنادار و سکوت تاثیر مثبت و معناداری بر استرس شغلی دارد. همچنین ، نقش سکوت سازمانی به عنوان واسط در رابطه بین فرصتهای ارتباطی بااسترسشغلی موردتاییدقرارگرفت .

Authors

فاطمه اسکندری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، معاونت شهرسازی شهرداری شیراز