بررسی تاثیر اینرسی سازمانی بر آوای کارکنان بنیاد شهید و امورایثارگران شهر اصفهان: تاملی در میانجی گری سکوت سازمانی و تعدیلگری رهبری متناقض

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 23

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_310

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

سازمان ها سیستم های پیچیده ای هستند که مملو از تضادها و تعارض ها هستند. رهبری متناقض بروز رفتارهای آوای کارکنان را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر اینرسی سازمانی بر آوای کارکنان بنیاد شهید و امورایثارگران شهر اصفهان با تاملی در میانجی گری سکوت سازمانی و تعدیلگری رهبری متناقض به انجام رسید. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع توصیفی -همبستگی می باشد. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان بنیاد شهید و امورایثارگران شهر اصفهان (۱۹۵ نفر) که از بین آن ها ۱۳۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش روایی از روش میانگین واریانس استخراج شده، تحلیل عاملی تاییدی و روش فورنل و لاکر و جهت بررسی پایایی از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت تحلیل نتایج از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد اینرسی سازمانی بر سکوت سازمانی تاثیر دارد. سکوت سازمانی بر آوای کارکنان تاثیر دارد. سکوت سازمانی در تاثیر اینرسی سازمانی بر آوای کارکنان نقش میانجی دارد.

Authors

فرشید اصلانی

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

بتول موسوی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، شاهین شهر، ایران.

عاطفه حشمت زاده

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران.