بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان شهربابک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_322

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان شهربابک با رویکرد پدیدار شناسی انجام شد تحقیق پیش رو از جنس مطالعات کیفی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در ادارات دولتی شهر شهربابک می باشد.نمونه تا نفر ۸ به مرحله اشباع رسید.در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیم ساختار یافته بود. اطلاعات و داده ها یافته های این پژوهش مشتمل از یافته های کیفی می باشد.. بدین منظور پس از استخراج نکات کلیدی مصاحبه ها (۲۹) خرده مقوله و خارج ساختن از حالت جمله ای و حذف موارد تکراری، کدگذاری باز صورت گرفت . پس از آن نحوه کدگذاری باز آن، مقوله های محوری انجام پذیرفت .بر اساس یافته ها، همه ی کارکنان زن، اشتغال زنان را به علت فواید اقتصادی و اجتماعی آن ضروری می دانستند؛ و بیشتر به ضرورت اجتماعی و اقتصادی اشتغال زنان تاکید کردند. بیشتر افراد مورد مصاحبه تاکید داشتند که زنان می توانند فراتر از نقش های خانگی و سنتی خود عمل کنند و از طریق فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پیشرفت و توسعه ی کشور سهم داشته باشند.

Authors

روح اله رستمی

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

علیرضا فتحی زاده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

زهرا زارع

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور استان کرمان