بررسی رابطه بین هوش معنوی با رضایت شغلی در معلمان شهرستان کلاله در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0240

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی با رضایت شغلی در معلمان شهرستان کلاله در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می باشد. در این پژوهش جامعه آماری ۱۶۵۰ نفر می باشد که کل معلمان شهرستان کلاله میباشد که در سال تحصیلی -۱۴۰۰ ۱۴۰۱ مشغول به تدریس میباشند که از سازمان آموزش و پرورش استان گلستان تعداد معلمان گزارش شده است. در این پژوهش نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بوده و تعداد ۱۳۸ نفر از معلمان انتخاب میشوند. ابزارهای مورد استفاده برای این پژوهش پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه رضایت شغلی مینو سه تا می باشد. در آمار استنباطی از آزمون همبستگی و تی مستقل استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است تمام عملیات آماری با نرم افزار SPSS ۲۱ انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی با رضایت شغلی در معلمان شهرستان کلاله رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

ملیحه خسروی

استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی, دانشکده علوم انسانی, موسسه آموزش عالی شمس گنبد,گنبد کاووس, ایران

آی سونا مخت

دانشجوی کارشناسی، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی, موسسه آموزش عالی شمس گنبد,گنبد کاووس, ایران

عاشورا حجازی

دانشجوی کارشناسی، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی, موسسه آموزش عالی شمس گنبد,گنبد کاووس, ایران

امیررضا بابائی

کارشناسی، اتاق عمل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران