Knock down بیان پروتئین P0 از ژنوم PLRV با القاء تولید آhpRNA و siRNAهای این ممانعت کننده ی RNA silencing و ایجاد گیاهان تراریخته با مقاومت زیاد نسبت به این ویروس

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 962

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS12_0005

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1392

Abstract:

؛PLRV،از پاتوژنهای بسیار مهم گیاه سیبزمینی در تمام جهان بوده و به دلیل خسارتهای زیاد، تولید رقم مقاوم به آن ویروس اهمیت فراوانی دارد RNA silencing مکانیسم دفاعی طبیعی علیه اسید نوکلئیکهای بیگانه مانند ویروسها، در یوکاریوتیها است. این مکانیسم با dsRNAهای بلند آغاز شده و با تولید siRNAها به پایان می رسد. این روش مقاومت در برابر ویروسها اعطا می کند، اما با کد شدن شدن پروتئینهای ممانعت کننده از RNA silencing از ژنون ویروس در میزبان، این خط دفاعی شکسته خواهد شد. پروتئین P0 از ORF0 ژنوم PLRV، در سلولهای گیاه آلوده، بازدارنده RNA silencing است. ما نیز با knock down ژن P0 از طریق تولید سازه RNA سنجاق سری بخشی از cdNAی P0 به ممانعت از فعالیت آن پرداخته و مقاومت حاصل و میزان آن را بررسی نمودیم. در این راستا وکتور dsRNAی pHGC5491 با انجام دو کلونینگ در دو جهت مختلف طوری طراحی شد که کدکننده RNAی سنجاق سری P0 باشد. بعد از اینکه وکتور نوترکیب توالییابی و تأئید شد، با آگروباکتریوم به رقم آگریا سیب زمینی انتقال داده شد. در گیاهان تراریخت بعد از تائید حضور ژن در ژنوم از طریق PCRهای مختلف و اطمینان از حضور و بیان رونوشتها در سلولهای گیاه از طریق RT-PCR و سنتز cDNA ، از انجام RNA silencing القا شده اطمینان حاصل شد. بررسی میزان مقاومت بعد از تلقیح ویروس با آگروباکتریوم در برگ گیاهان تراریخت انجام شد و 10 روز بعد، توسط DAS-ELISA و RT-PCR میزان مقاومت بررسی شد.

Authors

شهلا سادات فاطری رضوانی

گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- تبریز- مراغه

مقصود پژوهنده

گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- تبریز- مراغه

محمد احمدآبادی

گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- تبریز- مراغه

پرویز نظامی

گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- تبریز- مراغه