مقالات محصولات تراریخته در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات محصولات تراریخته درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه محصولات تراریخته جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 538 مقاله در زمینه محصولات تراریخته استخراج شده است.

لیست مقالات محصولات تراریخته در کشاورزی

1. Evaluation of transgenic Leishmania major expressing mLLOBAX-EndoG -SMAC in the apoptosis of itself parasite and the infectedmacrophages in vitro and in vivo.
2. Design and Fabrication of Gene Cons tructs to GenerateA Transgenic Zebrafish Model to S tudy PancreaticProgenitor Cells during Beta Cell Ablation
3. The Immunogenicity of a YncE Antigen from E. coli Enterotoxigenic (ETEC) by Edible Delivery of Transgenic Hairy Roots Tobacco
4. Design and Fabrication of Gene Cons tructs to GenerateA Double Transgenic Zebrafish Model for S tudyingPancreatic Beta Cell Regeneration
5. Screening of Different Eryngium Extracts on BetaCell Regeneration Using Transgenic Zebrafish Model
6. To study diabetic neuropathy: using transgenic zebrafish model
7. Comparison between the rhizosphere microbiome of transgenic sugar beet resistant to rhizomania and non-transgenic parent, Revealed by Illumina Miseq
8. مروری بر تصمیم گیری اخلاقی در پزشکی با تمرکز بر حوزه دستکاری ژنتیکی
9. مروری بر چالش های اخلاقی در حوزه علوم پزشکی با تمرکز بر تغییر ژنتیک
10. مروری بر چالش های اخلاقی در حوزه علوم پزشکی با تمرکز بر تغییر ژنتیک
11. کمال در خلقت از دیدگاه قرآن: لزوم تغییر در خلقت زیستی موجودات
12. ضرورت افزایش سطح زیر کشت محصولات تراریخت در جهان و بکارگیری روش های مهندسیژنتیک
13. روش ها، کاربردها و معایب دست کاری ژنتیک گیاهان
14. کاربرد نانوذرات در تراریخت ژنتیکی گیاهان
15. تاثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae
16. تحلیل لایه ای علت ها به عنوان ابزار سیاستگذاری فناوری؛ موردکاوی ترس از تراریخته ها با تاکید بر منظر اجتماعی
17. موش های تراریخته K۱۸-hACE۲، مدل حیوانی مناسب برای عفونت SARS-CoV-۲ جهت توسعه مداخلات پیشگیرانه و درمانی
18. محصولات تراریخته، کشت فراسرزمینی، ایمنی زیستی و چالش های اخلاقی و فرهنگی موجود
19. بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته
20. مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه
21. واکاوی عوامل اثرگذار بر نگرش متخصصان نسبت به برنج تراریخته ایرانی
22. مروری بر محصولات تراریخته گیاهی و بررسی مزایا و معایب آن
23. مدیریت کشاورزی(پاسخ به برخی ملاحظات ایمنی زیستی گیاهان تراریخته)
24. مدیریت کشاورزی (پاسخ به برخی ملاحظات ایمنی زیستی گیاهان تراریخته)
25. مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته «تغییر ژنتیک یافته»
26. بررسی و اولویت بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته
27. مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص مخاطرات محصولات تراریخته
28. ملاحظات اخلاقی و اسلامی درباره حیوانات تراریخته
29. نقش محصولات کشاورزی تراریخته در سلامت انسان
30. اثرات گیاهان تراریخته بر محیط زیست
31. ملحظات ایمنی زیستی گیاهان تراریخته
32. محصولات تراریخته در کشاورزی ایران
33. فرآورده های غذایی تراریخته
34. بررسی محصولات تراریخته و مزایای ذرت، پنبه و کانولای تراریخته
35. Biochemical and physiological evaluation of At.TC rapeseed (Brassica napus L.) under drought stress
36. Using Molecular Farming Technology in Producing Human Proteins in Plants
37. بهینه سازی ارگانوژنز نابجا به شیوه ی یک و دو مرحله ای جهت انتقال ژن به روش آگروباکتریوم به گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
38. اثر نوع محیط مایه زنی در انتقال ژن کیتیناز کایمری به لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum [Raf.] Shinn) برای ایجاد مقاومت به بیماری قارچی Fusarium solani
39. مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن های Deeper Rooting۱ و Phosphorus-Starvation Tolerance۱
40. مروری بر شناسایی ویروس ها با استفاده از تکنیک کشت سلول
41. بازار رقابتی بیوتکنولوژی مواد غذایی
42. بررسی تاثیر ژن AtEXPA۱۸ بر صفات فیزیولوژیکی گیاهان توتون تراریخت تحت تنش شوری
43. بررسی گستره تغییرات پروتئومی و متابولومی چغندرقندهای تراریخته مقاوم به بیماری رایزومانیا
44. مهندسی ژنتیک سیب زمینی جهت تولید گیاهان تراریخته مقاوم به سوسک کلرادو
45. تولید گیاهان توتون تراریخته بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز ترشحی mGFP۵-ER
46. محصولات غذایی تراریخته و امنیت غذایی (فرصت ها و چالش ها)
47. جواز یا عدم جواز استفاده از محصولات تراریخته از منظر قرآن
48. بررسی موضوعی محصولات تراریخته از دیدگاه قرآن کریم و مستندات علمی
49. مروری بر استفاده از ذرت تراریخته در جیره جوجه گوشتی
50. بررسی تراریخته بودن محصولات کشاورزی مختلف در شمال غرب ایران
51. بررسی تغییر در خلقت زیستی موجودات (تراریخته) از نگاه قرآن
52. ارزیابی ایمنی خوراک دام تراریخته در صنعت دام و طیور
53. تاثیر کشت مداوم پنبه تراریخته بر جامعه باکتریایی خاک
54. بررسی و شناسایی تراریخته ها در روغن های خوراکی
55. فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی
56. اثرات زیست محیطی استفاده از محصولات تراریخته
57. محصولات تراریخته از منظر اسلام
58. کلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tobacum)
59. نقش کارکردی ژن پراکسیداز در مقاومت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii H. Bolus ex Hook. f.) به عارضه خمیدگی ساقه گل دهنده
60. A Multi-Faceted Approach for Prediction of Genome Safe Harbor Loci in the Chicken Genome
61. انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم
62. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و سویه اگروباکتریوم بر باززایی و تراریختی چند رقم برنج ایرانی
63. Hairy root Induction in Nicotiana tabacum L.
64. <I>Agrobacterium</I>-mediated transformation of cotyledonary leaf of lettuce (<I>Lactuca sativa</I> L.) by the GCHI gene
65. Effect of transgenic Leishmania major expressing mLLO-Bax-Smac fusion gene in the apoptosis of the infected macrophages
66. Improved shoot regeneration protocol for canola explants and pre-assessment of salinity tolerance in canola transgenic plants
67. Induction of tetraploidy in transgenic tilapia (Oreochromis niloticus) using physical shocks
68. ارزیابی عملکرد دستگاه های نقش آفرین در اجرای قانون ایمنی زیستی (بخش کشاورزی)
69. تولید ماهیان آکواریومی رنگی با فن آوری زیستی انتقال ژن
70. بررسی وضعیت تراریختگی برنج در بازار مصرف شیراز با استفاده از PCR
71. حل تعارض پذیرش بازار و مقبولیت اخلاقی در سیاستگذاری فناوریهای مخاطره آمیز
72. تراریزش گیاه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنی
73. تاثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم بر القای ریشه های موئین و میزان فنل و پلی ساکارید کل در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench)
74. بررسی میزان سواد علمی دانش آموختگان فیزیک دربارهء محصولات غذایی ژنتیکی اصلاح شده
75. تراریزش گیاه گندم بواسطه اگروباکتریوم به منظور انتقال ژن های کیتیناز و گلوکاناز
76. جداسازی و کلونکردن دو ژن از خانواده PR۱ و ساخت پلاسمیدهای سهگانه حاوی سه گروه مختلف از ژنهای PR، به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به بیماریهای قارچی
77. ارزیابی لاین های پنبه تراریخته در برابر آفات بالپولکدار مهم پنبه در شرایط مزرعه ای
78. بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته
79. بررسی جواز یا عدم جواز استفاده از تولیدات تراریخته از منظر قرآن کریم
80. مروری بر فناوری کریسپر و پیشرفت های آن در جایگزینی محصولات تراریخته
81. ملاحظات اخلاقی و اعتماد مصرف کنندگان نسبت به موادغذایی تراریخته
82. بررسی نقش محصولات تراریخته در راستای سلامت انسان
83. بررسی ابعاد حقوقی محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ایمنی زیستی
84. بیان فاکتور‌های اصلی نوترکیب EspA-Intiminاز باکتری E. coli O157:H7 در گیاه تنباکو به ‌منظور تولید واکسن خوراکی
85. بهینه سازی انتقال ژن به ارقام گلابی (Pyrus communis L.) با استفاده از ژن گزارشگر gus
86. Expression of an epitope-based recombinant vaccine against Foot and Mouth Disease (FMDV) in tobacco plant (Nicotiana tabacum)
87. Biotechnological and Industrial Applications of Laccase: A Review
88. Evaluation of the TPS gene as an internal control gene in Gossypium genotype for the quantitative detection of cotton transgenic product using Time-Real PCR technique
89. Investigation of transgenic elements in genetically modified maize germ (Zea mays) and maize germ oil distributed in local market by qualitative PCR method
90. Determination of Sensitivity Level of Hypocotyl Explants to Paromomycin Antibiotic and Optimization of Rooting in Transgenic Medicinal Plant Papaver somniferum
91. Agrobacterium rhizogenes-mediated hairy root induction and plant regeneration from transgenic roots in Ficus carica L.
92. Comparison of some biochemical traits in two transgenic lines of tobacco in potted conditions
93. Demographics Factors Associated with Housewives' Attitude towards Transgenic Food Products in Yazd
94. Predictors of Intention to Consume Genetically Modified Oil among Personnel of Community Health Care Centers in Yazd, Iran: An Application of the Theory of Planned Behavior
95. کلون سازی cDNA سیستاتین ذرت (CCs)، و ارزیابی اثر بازدارندگی پروتئین آن در شرایط آزمایشگاهی
96. کلون سازی cDNA سیستاتین ذرت (CCs)، و ارزیابی اثر بازدارندگی پروتئین آن در شرایط آزمایشگاهی
97. بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱)
98. بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱)
99. بهینه سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم
100. دیدگاه قرآن درباره اصلاح ژنتیکی