مقالات محصولات تراریخته در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات محصولات تراریخته درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه محصولات تراریخته جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 504 مقاله در زمینه محصولات تراریخته استخراج شده است.

لیست مقالات محصولات تراریخته در کشاورزی

1. Biochemical and physiological evaluation of At.TC rapeseed (Brassica napus L.) under drought stress
2. Using Molecular Farming Technology in Producing Human Proteins in Plants
3. بهینه سازی ارگانوژنز نابجا به شیوه ی یک و دو مرحله ای جهت انتقال ژن به روش آگروباکتریوم به گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
4. اثر نوع محیط مایه زنی در انتقال ژن کیتیناز کایمری به لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum [Raf.] Shinn) برای ایجاد مقاومت به بیماری قارچی Fusarium solani
5. مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن های Deeper Rooting۱ و Phosphorus-Starvation Tolerance۱
6. مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن های Deeper Rooting۱ و Phosphorus-Starvation Tolerance۱
7. مروری بر شناسایی ویروس ها با استفاده از تکنیک کشت سلول
8. بازار رقابتی بیوتکنولوژی مواد غذایی
9. بررسی تاثیر ژن AtEXPA۱۸ بر صفات فیزیولوژیکی گیاهان توتون تراریخت تحت تنش شوری
10. بررسی گستره تغییرات پروتئومی و متابولومی چغندرقندهای تراریخته مقاوم به بیماری رایزومانیا
11. مهندسی ژنتیک سیب زمینی جهت تولید گیاهان تراریخته مقاوم به سوسک کلرادو
12. تولید گیاهان توتون تراریخته بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز ترشحی mGFP۵-ER
13. محصولات غذایی تراریخته و امنیت غذایی (فرصت ها و چالش ها)
14. جواز یا عدم جواز استفاده از محصولات تراریخته از منظر قرآن
15. بررسی موضوعی محصولات تراریخته از دیدگاه قرآن کریم و مستندات علمی
16. مروری بر استفاده از ذرت تراریخته در جیره جوجه گوشتی
17. بررسی تراریخته بودن محصولات کشاورزی مختلف در شمال غرب ایران
18. بررسی تغییر در خلقت زیستی موجودات (تراریخته) از نگاه قرآن
19. ارزیابی ایمنی خوراک دام تراریخته در صنعت دام و طیور
20. تاثیر کشت مداوم پنبه تراریخته بر جامعه باکتریایی خاک
21. بررسی و شناسایی تراریخته ها در روغن های خوراکی
22. فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی
23. اثرات زیست محیطی استفاده از محصولات تراریخته
24. محصولات تراریخته از منظر اسلام
25. کلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tobacum)
26. نقش کارکردی ژن پراکسیداز در مقاومت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii H. Bolus ex Hook. f.) به عارضه خمیدگی ساقه گل دهنده
27. A Multi-Faceted Approach for Prediction of Genome Safe Harbor Loci in the Chicken Genome
28. انتقال ژن fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم
29. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و سویه اگروباکتریوم بر باززایی و تراریختی چند رقم برنج ایرانی
30. Hairy root Induction in Nicotiana tabacum L.
31. <I>Agrobacterium</I>-mediated transformation of cotyledonary leaf of lettuce (<I>Lactuca sativa</I> L.) by the GCHI gene
32. Effect of transgenic Leishmania major expressing mLLO-Bax-Smac fusion gene in the apoptosis of the infected macrophages
33. Improved shoot regeneration protocol for canola explants and pre-assessment of salinity tolerance in canola transgenic plants
34. Induction of tetraploidy in transgenic tilapia (Oreochromis niloticus) using physical shocks
35. ارزیابی عملکرد دستگاه های نقش آفرین در اجرای قانون ایمنی زیستی (بخش کشاورزی)
36. تولید ماهیان آکواریومی رنگی با فن آوری زیستی انتقال ژن
37. بررسی وضعیت تراریختگی برنج در بازار مصرف شیراز با استفاده از PCR
38. حل تعارض پذیرش بازار و مقبولیت اخلاقی در سیاستگذاری فناوریهای مخاطره آمیز
39. تراریزش گیاه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنی
40. تاثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم بر القای ریشه های موئین و میزان فنل و پلی ساکارید کل در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench)
41. بررسی میزان سواد علمی دانش آموختگان فیزیک دربارهء محصولات غذایی ژنتیکی اصلاح شده
42. تراریزش گیاه گندم بواسطه اگروباکتریوم به منظور انتقال ژن های کیتیناز و گلوکاناز
43. جداسازی و کلونکردن دو ژن از خانواده PR۱ و ساخت پلاسمیدهای سهگانه حاوی سه گروه مختلف از ژنهای PR، به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به بیماریهای قارچی
44. ارزیابی لاین های پنبه تراریخته در برابر آفات بالپولکدار مهم پنبه در شرایط مزرعه ای
45. بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته
46. بررسی جواز یا عدم جواز استفاده از تولیدات تراریخته از منظر قرآن کریم
47. مروری بر فناوری کریسپر و پیشرفت های آن در جایگزینی محصولات تراریخته
48. ملاحظات اخلاقی و اعتماد مصرف کنندگان نسبت به موادغذایی تراریخته
49. بررسی نقش محصولات تراریخته در راستای سلامت انسان
50. بررسی ابعاد حقوقی محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ایمنی زیستی
51. بیان فاکتور‌های اصلی نوترکیب EspA-Intiminاز باکتری E. coli O157:H7 در گیاه تنباکو به ‌منظور تولید واکسن خوراکی
52. بهینه سازی انتقال ژن به ارقام گلابی (Pyrus communis L.) با استفاده از ژن گزارشگر gus
53. Expression of an epitope-based recombinant vaccine against Foot and Mouth Disease (FMDV) in tobacco plant (Nicotiana tabacum)
54. Biotechnological and Industrial Applications of Laccase: A Review
55. Evaluation of the TPS gene as an internal control gene in Gossypium genotype for the quantitative detection of cotton transgenic product using Time-Real PCR technique
56. Investigation of transgenic elements in genetically modified maize germ (Zea mays) and maize germ oil distributed in local market by qualitative PCR method
57. Determination of Sensitivity Level of Hypocotyl Explants to Paromomycin Antibiotic and Optimization of Rooting in Transgenic Medicinal Plant Papaver somniferum
58. Agrobacterium rhizogenes-mediated hairy root induction and plant regeneration from transgenic roots in Ficus carica L.
59. Comparison of some biochemical traits in two transgenic lines of tobacco in potted conditions
60. Demographics Factors Associated with Housewives' Attitude towards Transgenic Food Products in Yazd
61. Predictors of Intention to Consume Genetically Modified Oil among Personnel of Community Health Care Centers in Yazd, Iran: An Application of the Theory of Planned Behavior
62. کلون سازی cDNA سیستاتین ذرت (CCs)، و ارزیابی اثر بازدارندگی پروتئین آن در شرایط آزمایشگاهی
63. کلون سازی cDNA سیستاتین ذرت (CCs)، و ارزیابی اثر بازدارندگی پروتئین آن در شرایط آزمایشگاهی
64. بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱)
65. بررسی تغییرات کمی و کیفی میزان پروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای تراریخت شده با آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتاز (GS۱)
66. بهینه سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم
67. دیدگاه قرآن درباره اصلاح ژنتیکی
68. مهندسی ژنتیک برای تحمل به خشکی در گیاهان زراعی با تاکید بر برنج
69. ردیابی و شناسایی گوجه‌فرنگی‌های تغییر یافته ژنتیکی با استفاده از تکنیک PCR و توالی‌یابی
70. ایجاد گیاهان زودگلده آرابیدوپسیس از طریق خاموش کردن ژن CLF به روش RNA silencing
71. فقه و مهندسی ژنتیک
72. رژیم تجاری بین المللی حاکم بر برچسب گذاری بر محصولات تجاری در سازمان تجارت جهانی
73. تراریختگی؛ عامل بیوتروریسمی یا عامل مهندسی ژنتیکی درساخت واکسن
74. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید
75. ارزیابی تولید محصولات دست ورزی شده ژنتیکی بر امنیت غذایی و آسیبهای بوم نظام های کشاورزی
76. بیوتکنولوژی مدیریت نماتدهای انگل گیاهی
77. کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات درختان جنگلی
78. غذاهای اصلاح شده ژنتیکی:یک بررسی انتقادی،وعده ها و چالش ها
79. روش های نوین بیوتروریسم
80. بررسی نقش غذاهای ترا ریخته ها در امنیت غذایی و تغذیه ای
81. روش های نوین بیوتروریسم
82. بیان هم‌زمان ژن‌های 5-انول‌پیروویل‌شیکیمیت-3-فسفات‌سنتاز ((epsps و گلایفوسیت‌اکسیدوردوکتاز ((gox با هدف ارتقای مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت در گیاهچه‌های تراریختۀ کلزا
83. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و مصرف برنج تراریخته در شهر تهران با در نظر گرفتن عامل سرمایه ی فرهنگی
84. مسولیت مدنی دولت ها ناشی از تخریب محیط زیست با تاکید بر استفاده از سموم شیمیایی و محصولات تراریخته
85. پیش بینی و برنامه ریزی تقاضای یک محصول تراریخته در شرایط وابستگی فصلی: یک مدل ترکیبی سری زمانی
86. مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید محصولات تراریخته (به همراه مطالعه ای تطبیقی)
87. آنزیم های غذایی اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته): مروری بر نحوه تولید،کاربردها و جنبه های ایمنی
88. بررسی عوامل موثر بر پذیرش محصولات غذایی تراریخته از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان قزوین
89. شناسایی ذرت و غذای کودك حاوی ذرت تراریخته از طریق ژن های NPTII و HMG
90. پدافند غیر عامل و تهدیدات غذایی با تاکید بر بحران محصولات تراریخته در تولیدات کشاورزی
91. استفاده از حیوانات تراریخته برای تولید بهینه محصولات دامی و خواص درمانی در سلامت انسان
92. محصولات غذایی تراریخته و امنیت غذایی؛ چالش های پیش رو در مصرف و تشخیص
93. مروری بر مواد غذایی تراریخته واضطراب عمومی در ارتباط با سلامت و ایمنی آن
94. تحلیل دیدگاه‌ محققان در خصوص به‌کارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران
95. بررسی تاثیر ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس بر صفات ریشه و بذر لاین های تراریخته توتون
96. واکاوی واردات وتوزیع محصولات تراریخته با تکیه به مستندات فقهی، قرآنی و روایی
97. اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری‌های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک
98. مروری بر مزایا و معایب محصولات تراریخته و جنبه اقتصادی آن در کشاورزی
99. واکاوی تولید محصولات تراریخته با تاکید بر مستندات فقهی، قرآنی و روایی
100. وکتورهای ویروسی به عنوان ابزاری برای انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته