شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل متقارن نوسانی

Publish Year:

1384

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

3,205

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_008

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

Abstract:

دراین مقاله جریان لزج تراکم پذیر و غیـردائم، اطـراف ایرفویلهـای متقـارن و نوسـانی NACA 0015 و NACA 0012 در محدوده جریانهای آشفته، بصورت عددی شـبیه سـازی شده و نیروهای اعمالی به این نـوع مقـاطع محاسـبه شـده اسـت . در ایـن تحقیـق، روش گردابـه تصادفی (RVM)١ با استفاده از مدل آشفتگی روش گردابه بزرگ (LES) ٢ برای تحلیل جریان دو بعدی اطراف ایرفویل توسعه داده شده است . استفاده از روش گردابه بزرگ به جهت توصیف اثـرات آشفتگی جریان مخصوصا در قسمتهای انتهائی ایرفویل و در زوایای حمله زیاد می باشـد . در روش عددی این تحقیق معادلات حاکم بوسیله تبدیلات همدیس به فضای محاسـباتی انتقـال داده مـی شوند . معادلات ناویر استوکس بـا اسـتفاده از روش LES فیلتـر شـده و بـه فـرم معادلـه انتقـال ورتیسیتی تبدیل می شود و با استفاده از روش جدا سازی متغیرها حل میـشود بطوریکـه سـرعت جریان از روش ٣CI C و اثرات ناشی از پخش بوسیله روش ٤RW مدل می شوند . همزمان با حل معادلات حاکم بر جریان سیال، مقطع ایرفویل ت حت نوسان پیچشی هارمونیک نیز قـرار میگیـرد و واضح است که تاثیر متقابلی بین نوسان جسم و جریان سیال بوجود می آید . تحلیل فیزیک جریان در این شرایط با بیان نحوه حرکت و پخش گردابه ها در میدان سیال اطـراف ایرفویـل انجـام مـی پذیرد و در نهایت با تعیین ضرایب نیروهای آیرود ینـامیکی امکـان تحلیـل جریـان سـیال آشـفته اطراف ایرفویل نوسانی ممکن می گردد . نتایج عددی بدست آمـده در ایـن تحقیـق بـرای ضـرایب نیروهای آیرودینامیکی برا، پسا و همچنین توزیع فشار روی سطح در مقایـسه بـا نتـایج تجربـی و عددی موجود توافق قابل قبولی را نشان می دهند

Keywords:

روش گردابه تصادفی , روش شبیه سازی گردابه بزرگ , جریان تراکم پذیر

Authors

نادرپورمحمود حصار
نادر پورمحمود حصار

استادیار گروه مکانیک دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی - گروه مهندسی مکانی