اینترنت و روابط خانوادگی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,409

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NOPADID01_003

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393

Abstract:

مقدمه: تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوی صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اینترنت درتوسعه اقتصادی و نقش منفی آن در توسعه فرهنگی برجسته سازی می شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر روابط خانوادگی انجام شده است. روش شناسی : روش شناسی پژوهش : روش تحقیق توصیفی،مقطعی cross-sectional از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این طرح شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد بوده که تعداد آنها برابر با 22000 نفر در سال 1390 می باشد و با استفاده از جدول نمونه گیری کوکران تعداد 380 نفر بصورت تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزارگردآوری داده های پژوهش:برای اندازه گیری تاثیر استفاده جوانان از اینترنت بر روابط خانوادگی از پرسشنامه محقق ساخته استاندارد با طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفت .نتایج محاسبات آماری با استفاده از روش آلفای کرونباخ به منظور برآورد ضریب همسانی درونی سوال ها حاکی از همسانی درونی بسیار بالای سوالات است .این پرسشنامه دارای ضریب همسانی درونی برابر 0/90 می باشد.در محاسبه روایی پرسشنامه محقق ساخته از روایی صوری و سوالات شاخصها را به صاحبنظران در حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی ارجاع داده شده و روایی صوری سوالات را محاسبه نموده و گویه های پرسشنامه پالایش شده اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی از میانگین، درصد ها، فراوانی ها ، انحراف معیار استفاده و در بخش استنباطی از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون دو متغیره استفاده گردیده است. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده از اینترنت بر متغیرهای کاهش فعالی تهای روزانه ،بی اعتمادی والدین نسبت به فرزندان ،کاهش ارتباطات چهره به چهره ،کناره گیری اجتماعی ،کاهش فعالی تهای اجتماعی در سطح 0/05>p تاثیرگذار است.

Authors

عزیزالله آقابابایی

کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

سهیلا باقری

کارشناس مشاوره و راهنمایی

محبوبه باقری

کارشناس علوم اجتماعی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اذرخش، محمود(1382)، مقاله اختلال اعتیاد به اینترنت، فصلنامه معنا، شماره ...
 • اسلوین، جیمز(1380)، اینترنت و جامعه، ترجه عباس گیلور، تهران، نشر ...
 • امیدوار، احمد(1381)، صارمی، علی اکبر، اعتیاد به اینترنت، نشر تمرین، ...
 • بیرو، آلن(1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، انتشارا کیهان، چاپ ...
 • تافلر، آلوین(1373)، موج سوم، ترجمه شهین دخت خوارزمی، تهران، نشر ...
 • حافظ نیا، محمدرضا(1381)، روش تحقیق در علو انسانی انتشارات سازمان ...
 • حجازی، علیرضا، تاثیر سازنده اینترنت بر اخلاق کاربران، اینترنت سایت ...
 • دیلمقانی، میترا(1382)، ثانی، رضا، شهروند الکترونی در عصر اطلاعات، فصل ...
 • رسولی خورشیدی، عباس(1380)بررسی تاثیر بازی های رایانه‌ای بر پرخاشگری پسرها، ...
 • رونالد، رابرتسون(1380)، جهانی شدن، تئوریهای اجتماعی فرهنگ جهانی، ترجمه کمال ...
 • ساروخانی، باقر(1384)، مقاله جهان امروز ارتباطات امروز، کیهان فرهنگی، شماره ...
 • سامانی، امل، مقاله هویت فرهنگی در محاصره تصاویر غیر اخلاقی، ...
 • شفاهی، فاطمه(1383)، تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی، نشریه علمی ...
 • صلاحی، سهیلا(1380) اصلاح نگرش ها در رسانه های ارتباط جمعی، ...
 • فرمهینی فراهانی، محسن(1378)، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، انتشارات اسرار دانش، ...
 • قره آغاجی، سعید(1383)، مقاله اعتیاد به اینترنت، ماهنامه تربیت، سال ...
 • کریمی، عبد العظیم(1384)، مقاله عصر انفجار اطلاعات، ماهنامه تربیت سال ...
 • رجب زاده، احمد، ملکی، حسن، ناصری، محمد مهدی(1382)، مطالعات اجتماعی ...
 • نمایش کامل مراجع