حل عددی انتقال حرارت جریان مغشوش بین دو استوانۀ هم مرکز با دوران استوانۀ داخلی

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,982

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_477

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

Abstract:

در این مقاله انتقال حرارت جریان مغشوش در ف اصلة هوایی بین دو استوانة هم مرکز ، تحت شارحرارتی یکنواخت و بـا دوران استوانة داخلی، مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم کنترل، برای یـک جریـان مغشوش دو بعدی و در حالت دائم بصورت عددی حل شده است. گسسته سازی معادلات با دقت مرتبة دوم و بـصورت جابجا شده انجام گرفته است. از مدل دو معادله ای RGN برای مدل توربولانس جریان مغشوش و برای اعداد رینولـدز محوری و دورانی که بترتیب در محدودة ٢٠٠٠

Keywords:

انتقال حرارت - حل عددی - جریان مغشوش - استوانه های هم مرکز

Authors

علی نوری بروجردی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مکانیک

مهدی نیلی احمدآبادی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مکانیک