رابطه بین میزان تمایل به مخاطره و ریسک و آمادگی برای کار آفرینی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,287

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESAC02_070

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

Abstract:

امروزه کارآفرینی نقشی کلیدی در روندرشد و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا میکنند ..بنابراین پرداختن به عوامل مهم و تاثیر گذار در کارآفرینی از جمله ریسک پذیری بسیار مهم است.ریسک بخشی از تلاش روزانه زندگی بشری است و دلیل هرپیشرفت عمده ای که در تمدنبشری رخ داده تمایل به ریسک و چالش بوده است . در این تحقیق سعی شده است به بررسی رابطه بین میزان تمایل به مخاطره و ریسک وآمادگی برای کار آفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته شود. جامعهی آماری این تحقیق شامل 191 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد . که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه و از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری، دو پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک و آمادگی برای کار آفرینی بود که روایی و پایایی این پرسشنامههامحاسبه شده است. اطلاعات جمع آوری شده از نمونه آماری توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و همچنین آزمون های آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهدستآمده نشان از وجود رابطه معنی دار میان تمایل به مخاطره و ریسک و آمادگی برای کار آفرینی میدهد.

Keywords:

تمایل به مخاطره و ریسک , آمادگی برای کار آفرینی

Authors

نجمه حاجی پورعبایی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

رضا ایرانمنش

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مسعود نادری اناری

کارشناس ارشد،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدپور، محمود، (1378).کارآفرینی:تعاریف، نظریات _ الگوها، تهران:نشر پردیس . ...
 • خدمتی توسل، عباس(1379) بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی، ...
 • شاه حسینی، ع .(1383) .کارآفرینی، تهران :نشر آییژ. ...
 • صمدآقایی، ج .(1387) .سازما نهای کارآفرین، مترجم ن .میر سپاسی ...
 • مقیمی، م .(1380) .نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرینی .مجله ...
 • Adrien, Dr Marie and Ms Suzzan Kirouace and Ms Alicia ...
 • Casson, Mark C. (1990) Entrepreneuri al culture as a competitive ...
 • Digman, J., M. (2002). Personality stature, emergence of the five ...
 • Feizi-Nigje, S. (1 999) .Investigation of Economic- Social Factors Affecting ...
 • Jackson, S. Michael (2008), "Mulling _ Massachusetr : Health insurance ...
 • George Solomon, (2007) "An examination of entr epreneurship education in ...
 • Howard E. Aldrich. 1996. _ _ Entrepreneuri al Strategies in ...
 • Kuratko, D. D., & Goldsby, M. G. (2004). Entrepreneu rship: ...
 • Moss Kanter, Rosabeth (1990), "When giants learn cooperative strategies", Strategy ...
 • Masoudniya, E. (2002). Survey of Personal Approach; a Property for ...
 • Royer, I. (2004). Why bad projects are _ hard to ...
 • Scarborough, Norman. M and Zimmerer, Thomas. W. (1990), "Effective small ...
 • W. Q. Judge, and T.J. Douglas, Strategic assets performance implications ...
 • نمایش کامل مراجع