بررسی اثر حضور شرکتهای تولیدی در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی تهران بر موفقیت تجاری آنها

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,489

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCFIN03_160

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

Abstract:

در چند سال اخیر برندهای ایرانی علی رغم تلاشهایی که در زمینه توسعه محصولات و متنوع کردن کالاهایخود کردهاند اما سهم عمدهای را در بازار به دست نیاورده اند . این در حالی است که برندهای ایرانی حتی نتوانسته انددر ذهن مشتریان تصویر مطلوبی را ایجاد کنند .در این مقاله به بررسی میزان اثر حضور شرکتهای تولیدی در نمایشگاههای بین المللی بازرگانی تهران بر موفقیتتجاری آنها پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، مدیران فروش شرکتها و موسسات تولیدی استان تهرانبه تعداد 100 واحد میباشد. برای انجام این تحقیق از اطلاعات جمع آوری شده از مدیران فروش 69 شرکتتولیدی توسط پرسشنامه بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت در نمایشگاه بین المللی بازرگانیتهران افزایش فروش شرکت کنندگان را بدنبال داشته و منجر به ایجاد نماد و شهرت برای محصولات آنان شدهاست. همچنین این حضور موجب افزایش اطلاعات شرکت کنندگان در مورد رقبا، مشتریان و محصولات جدید شدهاست، اما نتایج حاصل از تحقیق این فرضیه را که حضوردر نمایشگاه به جذب مشتریان جدید برای شرکت هایتولیدی منجر شده است، مورد تایید قرار نداد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که حضور در نمایشگاه بینالمللی بازرگانی تهران در کسب موفقیت تجاری واحد های تولیدی شرکت کننده موثر بوده است.

Keywords:

نمایشگاه بین المللی بازرگانی , موفقیت تجاری , شرکت های تولیدی , بازاریابی

Authors

مهرداد قنبری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

محمدامین خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام