تعیین موانع صادراتی در حوزه کشاورزی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 961

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RASHT01_016

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1394

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق تعیین موانع صادراتی درحوزه کشاورزی وارائه راهکارهای توسعه صادراتمحصولات کشاورزی ا ست. روش تحقیق توصیفی وازنوع پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات میدانیاست. تعداد 87 نفردردوجنسیت ( 64 مردو 23 زن) به عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شد. جهت تعیینروایی ابزاربین 10 نفرازاساتیدمدیریت مورداستفاده قرارگرفت. دراین تحقیق موانع متعددی کهبرصادرات محصولات کشاورزی( باغی ) وجوددارد،موردسنجش قرارگرفتند. برای سنجش هرکدام از 6عامل عدمت ثبیت نرخ ارز، کیفیت نامطلوب محصولات، مشکلات حمل ونقل، بروکراسی اداریزیاد، تکنولوژی تولید ومسایل فرهنگی ازپرسشنامه محقق ساخته که شامل 38 سوال بوداستفاده شد.درراستای تحلیل داده های این تحقیق ازشاخص های آمارتوصیفی استفاده شدودرتحلیل های استنباط از آزمون t تک نمونه،فریدمن استفاده گردید.درنهایت، بااستفاده ازمدل معادلات ساختاری وبهره گیری از نرم افزار LISREL پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده مقدار میانگین درتمامی مواردعددی بزرگتر 4 بدست آمده است که حدوسط است.همچنین P-value و مقدار RMSEA شاخص دیگرنیکویی برازش آن نیزقابل قبول بوده وموردتایید واقع شد. درنهایت بااستفاده ازتکنیک فریدمن به رتبه بندی میزان اهمیت هریک ازمتغیرهای ششگانه تحقیق پرداخته شدهاست. براساس خروجی آزمون فریدمن، « بروکراسی» دررتبه نخست اولویت قراردارد. «کیفیت نامطلوب» در رتبه دوم و «مسائل فرهنگی» و «مشکلات حمل ونقل» دررتبه های بعدی قراردارند. ازسوی دیگر «تکنولوژی« از کمترین اهمیت برخورداراست.

Keywords:

صادرات , موانع صادراتی , میزان صادرات محصولات باغی , صادرات کشاورزی , موانع صادرات محصولات کشاورزی

Authors

محمد دوستار

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

علی سلطانی فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه گیلان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • پورابراهیم‌ف 13870 _ برسیتاثیرجوایز صادرا تیبرتوسعهصا د را تد ربخشکشا ...
 • کاوه، س، 1380، بررسی تابع صادرات کالاهای غیرنفتی درایران (1378-1338).پایان ...
 • محمودزاده‌م .وزیبایییم 13830 _ برسیعواملموثربرصاد راتپستها یرا ن :یکتحلیلهمجمعی .اقتصاد ...
 • مدرسیزدی-م .یداللهی، ج .جعفرنژاد.ا ...
 • مر کز توسعهصاد راتایران _ معا ونتخدما تصاد راتیوبازا ریا ...
 • موسسهمطالعا توپژوهشهایبا زرگانی، ما هنا مهبررسیها یبا زرگانی، شمارهپنجم، د ...
 • مهرآرام .وکیخاع.ر .1387. نهادها، نفتورشداقتصاد یدر کشورها یمتکیبهنفتطیدورهی _ 975 ...
 • Ardakani, Z., Yazdani, S. and Gilanpour, O. 2009. Studying the ...
 • AmiriAghdaie, S. F. 2009. Investigating Effective Factors on Iran's Pistachio ...
 • Alpay, S., Yalchin, I., and Dolekoglu, T. 2001. Export Performance ...
 • Asterious, D. and Hall, S.G. 20 .9. Applied Econometrics a ...
 • نمایش کامل مراجع