مقالات کشاورزی عمومی در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کشاورزی عمومی درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کشاورزی عمومی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 22,540 مقاله در زمینه کشاورزی عمومی استخراج شده است.

لیست مقالات کشاورزی عمومی در کشاورزی

1. تاثیر تغییر کاربری مرتع به کشاورزی بر حاصلخیزی خاک در منطقه تفتان
2. مروری بر تامین مواد اولیه در صنایع چوب ایران با دیدگاه حفظ جنگل
3. بررسی پتانسیل تولید ارقام سویای وارداتی متحمل به شرایط گرم از کشور برزیل در استان خوزستان
4. بررسی نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر)
5. ارزیابی توان رقابتی و عملکرد برخی ارقام لوبیا در تداخل با علف های هرز
6. پیش بینی حجم سرپای درخت صنوبر (Populus alba) با روش شبکه عصبی مصنو عی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)
7. پیش بینی حجم سرپای درخت صنوبر (Populus alba) با روش های رگرسیون (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)
8. فرایندهای تولید بیواتانول از جلبک ها
9. تاثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب زمینی
10. اثر تغییر کاربری در جنگل دست کاشت ابهررود بر ذخیره کربن آلی خاک
11. تاثیر دوز کاهش یافته علف کش سولفوسولفورون همراه با مت سولفورون-متیل و تراکم گیاه زراعی بر کنترل علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) در زراعت گندم دوروم (Triticum durum L.)
12. تاثیر زراعت برنج (Oriza sativa L.) توام با اردک بر روند تغییرات شاخص های رشدی، فتوسنتز و بهره وری آب آبیاری و باران در سیستم های مختلف کشت
13. بررسی امکان کاهش دز علف کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva sp.)
14. مقایسه فراوانی و تنوع گونه ای بندپایان گیاه خوار موجود در زراعت گندم در سامانه های خاک ورزی حفاظتی و متداول در منطقه زرقان فارس
15. مقایسه روش های پارامتریک و روش امتیازدهی منطقی ترجیحی (LSP) در ارزیابی قابلیت و تناسب اراضی برای زراعت های آبی در منطقه آبیک قزوین
16. تاثیر کاربرد توام کود های دامی و ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و اوره در زراعت گیاه بزرک (L. Linum usitatisimum)
17. بررسی و طبقه بندی بندسارها به عنوان سازه های سنتی در حفاظت آب وخاک و زراعت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد شهید پارسا)
18. بررسی صفات کمی و کیفی گندم نان با استفاده از کاربرد سایکوسل، کود زیستی و سولفات روی در شرایط زراعت دیم
19. ارزیابی پرتفوی بیمه ای کشاورزی در زیربخش های زراعت و باغبانی از دیدگاه نظریه مارکویتز: مورد مطالعه استان خراسان رضوی
20. بررسی اثر سطوح مختلف علف کش توفوردی بر روی علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در زراعت نیشکر( saccharum offisinarum)
21. بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و ریزمغذیهای آهن و روی بر عملکرد و کارایی آب آبیاری در زراعت گوجه فرنگی
22. تاثیر مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی و کارآیی زراعی مصرف کود در زراعت عدس
23. ارزیابی و سنجش پایداری زراعت برنج با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)
24. ارزیابی انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران
25. رفع مناقشه روی منحنی تعامل حاصل از مدل پایداری چندمنظوره محیط طبیعی و زراعت تحت ورشکستگی آبی
26. تعیین اراضی مستعد جنگل کاری و زراعت چوب در حاشیه بندر گناوه با استفاده ازآب های نامتعارف
27. ویژگی های شاخص ریخت شناسی برگ درختان بالغ جهت تشخیص ۱۴ کلن صنوبر پرکاربرد در زراعت چوب
28. بررسی امکان جایگزینی کود زیستی بارور-۲ با کود شیمیایی فسفاته در زراعت عدس(Lens culinaris)
29. تاثیر نوع شیار بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم
30. مقایسه کنترل زراعی و شیمیایی علف هرز خربزه وحشی ) )Cucumis melo L. در زراعت سویا
31. تاثیر مدیریت زراعی در زراعت ذرت بر مقدار نفوذ پایه خاک در آبیاری جویچه ای
32. ارزیابی شاخص های فنی کاشت در کارنده کم خاک ورز اصلاح شده در زراعت سویا
33. ارزیابی کارنده کاشت مستقیم در روش های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت
34. تحلیل چندمعیاره مکانی تناسب اکولوژیک اراضی حوضه نازلوچای برای کاربری زراعت آبی
35. رتبه بندی استانها جهت سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت ایران
36. رعایت نکات فنی زراعت گندم در شرایط سردسیر دیم
37. مدیریت آبیاری و مصرف بهینه آب در زراعت ذرت
38. بررسی اهمیت فوق راهبردی زراعت زعفران در ایران
39. ارزیابی تاثیر خشکسالی بر زراعت آبی استان لرستان
40. مطالعه کارایی اسانسهای گیاهان دارویی در زراعت
41. بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.)
42. کودهای شیمیایی و غذای سالم
43. واکاوی علی رفتارهای حفاظت از آب کشاورزان مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد
44. اثرات اقتصادی سدسازی در ایران
45. حذف فسفات از زه آب کشاورزی با استفاده از نانو جاذب فعال بیوچار باگاس نیشکر
46. بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند رفع تداخلات اراضی کشاورزی و منابع ملی ( مطالعه موردی استان گلستان)
47. تاثیر کاربرد کودهای آلی بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش کم آبی
48. اثر کودهای آلی و اسید هیومیک بر جذب عناصر NPK در گیاه دارویی بزرک
49. تحلیلی بر بیوتروریسم و تهدید امنیت غذایی با تاکید بر ایران
50. بررسی اوضاع جمعیت و تاثیر کشاورزی بر آن در تبریز دوره صفویه
51. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی ستاد عملیاتی در جهاد کشاورزی استانکرمانشاه
52. بررسی شکل های معدنی فسفر در اراضی کشاورزی و بکر اطراف یاسوج
53. ارزیابی اثربخشی برنامه های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه مخاطبان: مورد مطالعه استان فارس
54. نقش میانجی عزت نفس درتحلیل عوامل موثر بر قابلیت های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
55. نقش پدافند غیرعامل در مقابله با حملات اگروتروریسم در منابع طبیعی (مطالعه موردی: عوامل قارچی)
56. تاثیر کاهش آب بر اشتغال بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی بر اساس جدول ماتریس حسابداری- اجتماعی
57. جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بهبود و گسترش محصولات کشاورزی در جهت توسعه
58. توسعه پایدار بخش کشاورزی با تکیه بر بهبود اقتصاد و درامد شهرها
59. نقش مدیریت خاک در به حداقل رساندن آلودگی آب.
60. توسعه اقتصادی و کارآفرینی در محلات حاشیه شهر با رویکرد کشاورزی شهری در مقیاس خرد (محلی)
61. چالش های زیست محیطی عرصه کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذایی
62. بررسی و مقایسه تلفات چاپر چهار ردیفه و شش ردیفه برداشت ذرت علوفه ای در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (مطالعات مروری:نظامند)
63. مروری بر تکنیک های پیشرفته برای تشخیص بیماری های گیاهی
64. بررسی ضایعات شکر از مزرعه نیشکر تا کارخانه
65. تحلیل حقوقی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مبنی بر ممنوعیت استفاده غیر مجاز فاضلاب در کشاورزی
66. بررسی وضعیت مکانیزاسیون توسعه فنی - اقتصادی آن در تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی ملارد استان تهران)
67. بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت (مطالعهموردی: دشت سلماس)
68. کاربرد تصویربرداری فراطیفی در تخمین کیفیت محصولات
69. طراحی الگوی آموزش آب مجازی در بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار(مطالعه موردی: استان تهران)
70. مروری بر اهمیت و تاثیرات بیوچار در ویژگی های خاک
71. تاثیر محلول پاشی محرکهای زیستی بر پایه ی اسیدهای آمینه بر صفات عملکرد و خصوصیات کیفی پسته رقم احمدآقایی
72. واکاوی دلایل کاهش تمایل جوانان روستایی به شغل کشاورزی (مورد مطالعه: دهستان چله، شهرستان گیلانغرب)
73. مروری بر چالش های فعلی و چشم انداز آینده برای بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی
74. مروری بر ظرفیتهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی و شیلات استان گیلان
75. بررسی و شناخت تهدیدات ناشی از آگروتروریسم و تاثیر آن بر امنیت غذایی و محصولات کشاورزی
76. تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
77. تشخیص برخی از املاح معدنی حیاتی خاک با استفاده از روش های طیف سنجی
78. امنیت غذائی در عصر حاضر
79. مروری بر کشت هیدروپونیک
80. کاربرد نانو مواد جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز باقی مانده قارچ کش کاربندازیم در محصولات کشاورزی
81. عناب از جایگاه حسابداری تا فرصت سرمایهگذاری
82. تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد
83. اعتبارسنجی الگوی سیپ (CIPP) در ارزشیابی اثربخشی محققان معین از دیدگاه شبکه ترویج کشاورزی ایران
84. اعتبارسنجی ابعاد شکل دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان تهران
85. کیفیت مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی ارگانیک
86. ارزیابی روش های مدیریت منابع آلاینده غیر نقطه ای کشاورزی حاشیه رودخانه ارس (محدوده مکانی اصلاندوز تا پارس آباد، بازه زمانی ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶)
87. تعیین کننده های فعالیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن
88. بررسی تطبیقی سیاست های موفق کشاورزی شهری در اروپا به منظور کاربست آن در شهر اصفهان
89. مروری بر روانشناسی کارآفرینی و بررسی نقش موانع پیشروی توسعه آن در بخش کشاورزی
90. موسسات و مراکز تک محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس
91. مطالعه میزان آشنایی بخش های مختلف جامعه کشاورزی استان آذربایجان غربی با مهندسی سامانه های زیستی
92. بررسی میزان آشنایی مسئولان دولتی و دانشجویان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، تولیدکنندگان، دانشگاهیان، و کشاورزان و کاربران ماشین الات کشاورزی نسبت به مهندسی سامانه زیستی در استان اذربایجان شرقی
93. تبیین مولفه های کسب و کار کشاورزی شهری: مورد مطالعه بام سبز شهری
94. نقش آمایش کشاورزی و مشارکت بین رشته ای در دستیابی به امنیت غذایی پایدار
95. مروری بر نانو کپسول ها استفاده شده در آفت کش ها
96. آسیب های شرکت های خدمات مشاورهای، فنی و مهندسی کشاورزی: مورد مطالعه: شهرستان های همدان و ملایر
97. تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی کشور
98. تحلیلی بر اثرات صنایع فراوری کشاورزی در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ بخش سیدان شهرستان مرودشت
99. دیدگاه گروه کانونی صاحبنظران منتخب آموزش کشاورزی نسبت به نظام آموزش کشاورزان آینده کشور
100. نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن