فناوری و دانش فنی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,074

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-12-48_004

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

مقاله فناوری و دانش فنی، کار گروهی شاخه مهندسی مواد و معدن، کوششی برای ارائه یک تعریف علمی و فراگیر از تکنولوژی فناوری و وجوه تمایز آن با دیگر اصطلاحها نظیر فن تکنیک دانش فن و علم است به دلیل وسعت کاربردی اصطلاح فناوری در زمان کنونی تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران رشته های مختلف علمی، مهندسی، اجتماعی، حقوقی، فلسفی و ... عمل آمده است که با توجه به خاستگاه اندیشه آنان، در ضمن دارا بودن مشترکات، تضادها و تناقضهایی نیز دارد در این مقاله پس از ارائه تعدادی از تعاریف و کاربردهای اصطلاح فناوری در یک فرایند تحلیلی و سگالشی با استخراج نکات مشترک از یک طرف و بررسیهای چرایی ساخت و کاربرد اصطلاح فناوری در دوره زمانی 200 ساله اخیر و با نگرشی که در دوران حاضر از فناوری انتظار می رود، تعریفی نسبتا جامع از فناوری پیشنهاد شده است با توجه به نزدیکی بسیار زیاد علم یا دانش فنی با فناوری و کاربرد وسیع آنها، ویژگیهای هر یک مورد بررسی قرار گرفته است در پایان با ارائه جدولی در موضوع تمایزات فناوری از علم، بر این نکته تاکید شده است که هر چند شرط لازم برای توسعه فناوری توسعه علم است ولی کافی نیست و توسعه فناوری باید به صورت مستقل بررسی و برنامه ریزی شود

Authors

جلال حجازی

شاخه مهندسی مواد ومعدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ج.ا.ا تهران ایران

پرویز دوامی

شاخه مهندسی مواد ومعدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ج.ا.ا تهران ایران

ناصر توحیدی

شاخه مهندسی مواد ومعدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ج.ا.ا تهران ایران

علی حائریان اردکانی

شاخه مهندسی مواد ومعدن گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ج.ا.ا تهران ایران