آقای دکتر Jalal Hejazi

Dr. Jalal Hejazi

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178208)

8
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers