ارائه الگوی عوامل موثر بر بروزرفتار ضدشهروندی کارکنان شهرداری با توجه به بازتاب های رضایتمندی آن در بین شهروندان نمونه مورد مطالعه: شهر و شهرداری مراغه

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU03_1317

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

هدف کلی تحقیق حاضرشناسایی والگوسازی عوامل موثربررفتارضدشهروندی سازمانی کارکنان شهرداری مراغه به عنوان یکی ازادارات مهم درمدیریت شهروهمچنین بازتابهای کاهش چنین رفتارهای ضدشهروندی درافزایش رضایت شهروندی است. برای اینمنظوررفتارضدشهروندی سازمانی براساس نظریه آرین قلی پوروعلی اصغرپورعزت تعریف وعوامل موثربررفتارضد شهروندی سازمانی کارکنان بامطالعه کتب،مقالات وتحقیقات پیشین در 55 عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شهرداری مراغه و شرکتهای خدماتی مربوط به این اداره)به تعداد 112 نفر(ونیزشهروندان این شهربه تعداد 1۶٨٣5٩ براساس سرشمارینفوس و مسکن سال 1٨٩1 میباشد. در حجم نمونه مربوط به کارمندان از سرشماری و در شهروندان با استفاده ازفرمول کوکران به تعداد1٩۶ نفرتعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه)پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتارضدشهروندی سازمانی کارکنان شهرداری بااستفاده ازتکنیک تحلیل عاملی و پرسشنامه ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری است که پس ازسنجش روایی وپایایی واطمینان ازآن دراختیار نمونه آماری قرارگرفت. برای شناسایی عوامل مؤثربررفتارضدشهروندی سازمانی کارکنان از تکنیک تحلیل عاملیاکتشافی وتاییدی بااستفاده ازنرم افزار spss و lizrel استفاده شد. نتایج حاصل نشان دادکه میزان رفتارضدشهروندی سازمانی درشهرداری مراغه درحدزیادی اتفاق افتاده است؛ همچنین از بین 55 عامل، ٨٣ عامل بااستفاده ازتکنیک تحلیل عاملی شناسایی ودر 7 گروه، دسته بندی گردید. نظرسنجی ازشهروندان و نتایج آزمون رگرسون خطی نیزگویای این بودکه کاهش عوامل موثر بر بروز رفتارهای ضدشهروندی موجبات افزایش رضایتمندی آنهارافراهم خواهدنمود.

Authors

سعید جمالی روشتی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری

دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • حسن زاده ثمرین و تورج سفیدکار سپیده(1393) بررسی رابطه بین ...
 • حکمت نیا حسن و موسوی میرنجف(1386) سنجش میزان و عوامل ...
 • شیخ محمدی، مجید و تولیت زواره، محمدرضا(1384) مدیریت مشارکت پذیر ...
 • فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان ها [مقاله کنفرانسی]
 • منتخب یگانه، محمد و بشلیده، کیومرث(393 1)بررسی اثر رهبری خدمتگزار ...
 • رجب صلاحی، حسین(1381)ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهردار ی، ...
 • قلی پور، آرین، پورعزت، علی اصغر، سعیدی نژاد، مجید(1386) عوامل ...
 • واعظی، رضا و رحمانی، فاطمه‌(1391)تاثیر فضای اخلاقی سازمان بر رفتارهای ...
 • معیدفر، سعید و ذهانی، قربانعلی(384 1)بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان ...
 • Ball, G. A., Trevino, L. K., & Sims Jr., H. ...
 • Brown, T.J., Mowen, J.C., Donavan, T., & Licata, J.W. (2002). ...
 • Giacalone, R. A., & Greenberg, J. (Eds.) (1997). Antisocial behavior ...
 • 31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran ...
 • Hollinger, R. C. (1986). Acts against the workplace: social bonding ...
 • Hogan, J., & Hogan, R. (1989). How to meosure employee ...
 • Jelinek, R.; Ahearn, M. (2006). The ABC's of ACB: Unveiling ...
 • Lee , H.Ashforc (1996). An Emprical study of organizational justice ...
 • Neuman, J. H., & Baron, R. A. (1998). Workplace violence ...
 • Teams Behaving Badly: Factors Associated ءه 18. Pearce, C.L. ; ...
 • Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology ...
 • Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the ...
 • Yoon, M.H. and Suh, J. (2003), Organizational citizenship behaviors and ...
 • نمایش کامل مراجع