بررسی جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه پایدار با تاکید بر محصولات دام و طیور و شیلات استان لرستان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 604

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA02_439

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

Abstract:

زیر بناها و چگونگی تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقش اساسی را در توسعه صنعت ایفا می نماید، اگر پخشایش صنعت در عرصه کنونی نیز مد نظر قرار گیرد مشاهده می شود که در مناطقی که از زیر بنای آماده تریبرخوردار می باشند صنعت استقرار بیشتری می یابد بر این اساس اگر توسعه صنعتی منطقه خاصی مورد نظر باشد لازم است که زیر ساخت های اقتصادی آن نیز از قبل فراهم شود . در این پژوهش برای جمع آوریاطلاعات از روش کتابخانه ای، اسنادی، مصاحبه ای و میدانی استفاده شده است. محصولات شاخص دام و طیور و شیلات استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. با در دست داشتن تولیدات خام کشاورزی، میزانمحصولات فراوری شده در کارخانجات نیز محاسبه شد و با تفاضل این دو مقدار ظرفیت مازاد تولیدات کشاورزی بدست آمد. در میان کلیه ی محصولات دام و طیور و شیلات استان لرستان گوشت قرمز دام، مرغ گوشتی، عسل، شیر و ماهیان سرد آبی شاخص ترین محصولات هستند، که نتایج محاسبات برای گوشت قرمز دام عدد 84114 + ، مرغ گوشتی 79723 + ، عسل 693 + ، شیر 142886 و ماهیان سرد آبی - 7321 را نشان داد. نتایج تحقیقات نشان داد که میزان )نرخ( تولید گوشت قرمز دام، مرغ گوشتی و عسل - به علت فراتر بودن سطح تولیدات کشاورزی نسبت به میزانی که در کارخانجات فراوری می شوند، به صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان لرستان نیازمند است.

Keywords:

توسعه پایدار , دام و طیور , صنایع تکمیلی و تبدیلی , لرستان

Authors

محمدرضا جعفری

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

فرهاد زند

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی ) جغرافیا(، ، دانشگاه پیام نور

محبوبه آذرخش

کارشناس صنایع