بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سال های 1392-1391

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 511

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: پسماندهای بیمارستانی به علت دارا بودن عوامل خطرناک و بیمای زا از حساسیت خاصی برخوردار بوده و در نتیجه مدیریت صحیح این مواد نقش به سزائی در کنترل آلودگی محیط زیست و میزان بروز عفونت های بیمارستان دارد. در این مطالعه مدیریت پسماندهای بیمارستانی کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف فراهم کردن اطلاعات مناسب جهت برنامه ریزی جامع و مناسب و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در آینده مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که اطلاعات با تکمیل پرسشنامه، تکمیل جداول خام، مصاحبه، مشاهده و بازدید در سال 1392-1391 در مورد تولید تفکیک، جمع آوری، ذخیره سازی، بی خطر سازی، حمل و نقل و دفع پسماندهای تولیدی به دست آمد. یافته ها: کل تخت های بیمارستان های مورد مطالعه 1512 عدد بودند و از این تعداد 1269 تخت فعال هستند. ضریب اشغال برای تخت های بیمارستان های مورد مطالعه 83/92% به دست آمد. سرانه پسماند تولیدی کل به ازای هر تخت (فعال) در شبانه روز برابر 6/06 کیلوگرم به دست آمد. میزان سرانه تولید پسماندهای عفونی، دارویی، شیمیایی، معمولی و شبه خانگی و نوک تیز و برنده به ترتیب 2/65، 3/35 و 0/08 کیلوگرم در شبانه روز به ازای هر تخت می باشد و حدود 43 درصد از میزان پسماندهای تولیدی عفونی، دارویی و شیمیایی می باشد. بحث و نتیجه گیری: در مجموع وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان تقریباً مطلوب بوده، اما در بعضی از موارد نیازمند توجه بیشتر است.

Authors

منوچهر خزاعی

کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

رضا دهنوی

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

سمیه نوری حکمت

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

آریا خزاعی

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران