بررسی وضعیت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه های آموزشی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,462

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: هر آزمایشگاه دارای ریسکهایی است که ممکن است تهدیدی برای کارکنان، دانشجویان و پرسنل باشد؛ سیستمایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) می تواند نقش زیادی در کنترل و کاهش حوادث آزمایشگاهی داشته باشد لذاهدف از این مطالعه بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست آزمایشگاه های آموزشی پردیس یکی از دانشگاه هایعلوم پزشکی کشور می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ابتدا استانداردهای مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها استخراج شده و با طراحی چک لیست جامع با روش بازرسی و مصاحبه از آزمایشگاهها به صورت سرشماری اطلاعات اخذشد. اطلاعات حاصل با روش آمار توصیفی توسط نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در اینمطالعه با توجه به شرایط فعلی آزمایشگاه ها و نظر اعضای تیم پژوهشی cut-off point برابر 50 % در نظر گرفته شد.نتایج: بطور نسبی بهترین شرایط را آزمایشگاه شماره 12 ( 8 / 51 %) دانشکده بهداشت و پیراپزشکی و بدترین شرایط راآزمایشگاه ایمنی شناسی (4 / 24 %) دانشکده علوم پایه پزشکی دارا بود. نمره بهداشت 9 / 52 %، ایمنی 0 / 41 % و محیط زیست3 / 37 % بود. کمترین نمره مربوط به ایمنی حریق (0 / 30 %) و بیشترین آن مربوط به ارگونومی (9 / 78 %) بود و تنها دانشکدهبهداشت و پیراپزشکی (2 / 50 %) نمره قابل قبول را کسب کرد. نمره HSE آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر7 / 43 % بود.نتیجه گیری: دانشگاه علوم پزشکی مذکور از نظر HSE در آزمایشگاه در گروه غیرقابل قبول بود. بنابراین توصیه می شودفرهنگ ایمنی در آزمایشگاه ها نهادینه شود و واحدهای درسی HSE برای دانشجویان جدیدالورود در نظر گرفته شود .همچنین به محققین پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری را در این زمینه انجام دهند.

Authors

سعید یاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته پژوهشی دانشجویان (دانشکده بهداشت)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

محمود تقوی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل

عزیز رزمی

مدرس موسسه آموزش عالی کار، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کار قزوین

محمد نورمحمدی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران