اثربخشی آموزش مهارت جرات مندی(با پیگیری 1/5 ماهه) عاطفه مثبت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 359

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON04_183

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های جرئت بندی (با پیگیری 1/5 ماهه) بر عاطفه مثبت و دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز بودند که در سال تحصیلی 93 - 94 مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش تعداد 40 دانش آموز تشکیل می دهند که با به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 زوج) و گروه گواه (12 زوج) گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه مقیاس عاطفی مثبت و منفی بود طرح پژوهش حاضر طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری و نه گواهی فوت که برای گروه آزمایشی آموزش مهارت های جرئت مندی در پی 8 جلسه آموزش داده شد. برای تحلیل فرضیه های آماری از روش های تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیر نشان داد که آموزش مهارت های جرئت بندی با پیگیری 1/5 باعث افزایش عاطفی مثبت در دانش آموزان شده است و سطح معنی داری قابل قبول نیز برابر 0/05 در نظر گرفته شد.

Keywords:

آموزش مهارت های جرات مندی , عاطفه مثبت , دانش آموزان دختر متوسطه دوم

Authors

فاطمه پونده نژادان

کارشناسی ارشد،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده علوم انسانی،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

یدالله زرگر

دکتری،گروه روانشناسی عمومی،دانشگاه علوم انسانس،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران