تاثیر فرهنگ بر قصد رفتاری استفاده فناوری اطلاعات

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,028

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBTM01_376

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ بر پذیرش فناوری اطلاعات انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات مرکزی مخابرات استان های اصلی ایران می باشد. تعداد کارکنان این مراکز در سال 1394 برابر 4000 نفر گزارش گردید. حجم نمونه در سطح اطمینان 95 % و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 351 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده از پرسشنامه استفاده شد. با توجه به پیش بینی افت پرسشنامه های برگشتی تعداد 400 پرسشنامه توزیع گردید. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب انجام شد. روایی محتوایی و صوری دو پرسشنامه از طریق مراجعه به کارشناسان مخابرات و متخصصین دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج نشان داد فرهنگ بر قصد رفتاری استفاده فناوری اطلاعات تاثیر دارد و در پیش بینی همزمان قصدرفتاری استفاده فناوری اطلاعات از طریق شاخص های فرهنگی هافستد، شاخص های فاصله قدرت و مقید بودن از مدل خارج شدند زیرا قادر به پیش بینی متغیر معیار یعنی پذیرش فناوری اطلاعات نبودند.

Authors

فرشته عالی پور

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مجتبی جمی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الوانی مهدی. 1389. مدیریت عمومی. چاپ سی و هشتم. تهران: ...
 • دهکردی شهرزاد. 1391. مطالعه تطبیقی فرهنگ کار در سازمانهای دولتی ...
 • طاهری اردلی مرتضی. 1386. مدل ابعاد فرهنگی هافستد در بین ...
 • AL-Ghahtani SS, Hubona GS, Wang J. 2007. Information technology (IT) ...
 • Baker EW, Al-Gahtani SS, Hubona GS. 2010. Cultural impacts on ...
 • B andyopadhyay K, Fraccastoro KA. 2007. The effect of culture ...
 • Davis FD. 1993. User acceptance of information technology: System characteri ...
 • Ebrahimi N, Garib Singh SK, Sigari Tabrizi R. 2010. Cultural ...
 • Fishbein M, Ajzen I. 1975. Belief, Attitude, Intention, and Behaviot ...
 • Hofstede G. 1980. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. ...
 • Hofstede G. 2011. D imens ionalizing cultures: The Hofstede model ...
 • Krejcie RV, Morgan DW. 1970. Determining sample size for research ...
 • Merchant S. 2007. Exploring the influence of cultural values on ...
 • Siegel DM. 2008. Accepting technology and overcoming resistance to change ...
 • Silic M, Back A. 2013. Organizational culture impact on acceptance ...
 • Straub D, Keila M, Brennerb W. 1997. Testing the technology ...
 • Taylor S, Todd PA. 1995. Understanding information technology usage: A ...
 • Todd D, Gareth RJ. 2001. The role of information in ...
 • Travica B, Cronin B. 1995. The argo: A strategice information ...
 • Venkatesh V, Morris MG, Davis GB, Davis FD. 2003. User ...
 • White A, Daniel EM, Mohdzain M 2005. The Role of ...
 • Zakour BA. 2004. Cultural difference and information technology acceptance. Proceedings ...
 • نمایش کامل مراجع