بررسی هویت و عزت نفس در بین کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RNM-1-11_007

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1396

Abstract:

انسان در زندگی به دنبال معنایی میگردد که به خاطر آن زندگی میکند هدف از انجام این پژوهش بررسی هویت و عزت نفس در بین کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران میباشد در این پژوهش از دوروش علمی مقایسه ای و هم بستگی استفاده شده است این دو روش روش های جستجوی رابطه متغیر ها میباشند. جامعه مورد تحقیق این نمونه کارکنان و کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندان میباشد که به صورت رندوم انتخاب شدند و بین 200 نفر پرسشنامه توزیع شد در این تحقیق از آزمون های گسترش یافته عینی پایگاه هویت من و از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شده است برای تحلیل اطلاعات نرم افزار SPSSاستفاده گردیده است نتایج یاقته ها حاکی از آن است که برری و مقایسه هم بستگی بین پایگاه های هویت و عزت نفس نیز پرداخته شده است هم بستگی های بدین صورت میباشد که با نمره هم بستگی معادل 22 درصد بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس میتوان اظهار داشت که بیت پایگاه هویت و دستیابی و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هم چنین با نمره هم بستگی 328 درصد بین پایگاه پراکندگی و عزت نفس نیز میتوان بیان داشت که بین پایگاه هویت پراکندگی و عزت نفس رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما در بررسی نمره هم بستگی پایگاه هویت تعلیق و عزت نفس که دارای نمره ای معادل 12 درصد و نمره هم بستگی پایگاه هویت ممانعت و عزت نفس با نمره هم بستگی 28درصد هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نشد

Keywords:

هویت. عزت نفس. سازمان آموزش و پرورش

Authors

شقایق تیلاب

دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن نویسنده مسیول

گلشن شکری

کارشناس روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس