ارزیابی فرصتها و چالشهای صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساخت و ساز با استفاده از رویکرد داده بنیاد و تحلیل سلسله مراتبی فازی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 644

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWECONF01_025

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

برنامهریزی و سرمایهگذاری برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و اصلاح ترکیب آن به سمت صدورکالاها و خدمات با فناوری برتر از رویکردهای سند چشمانداز است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از مصادیق آن بهشمار میرود. در ایران به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخش پروژههای عمرانی و صنعت ساخت و ساز، شرکتهای ساختمانی با مشکلات عدیدهایدر ادامه حیات خود مواجه هستند و بسیاری از این شرکتها دیگر تمایلی برای ادامه بقا با شرایط موجود ندارند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی فرصتها و تهدیدهای صادرات خدمات فنی و مهندسی به منظور افزایش سودآوری و ارتقا جایگاه ایران در اینحوزه میباشد. جامعه خبرگان این پژوهش شامل افراد فعال در صنعت ساخت و ساز کشور در بخشهای طراحی و اجرایی و مدیریتی میباشد. در حال حاضر حدود پنجاه شرکت در این زمینه در حال فعالیت هستند. بدین منظور برای تحقق هدف پژوهش و دستیابی بهسوالات تحقیق، از روش تیوری دادهبنیاد و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده گردید. این تحقیق از نظر مبانی فلسفی پژوهش، دارای پارادایم تفسیری است. از نظر جهتگیری پژوهش، کاربردی، از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع پژوهش، کتابخانهای و میدانیاست. نتایج تحقیق نشان داد که موضوعات مالی و بیمهای با حدود 8.7 درصد مهمترین تهدید تلقی میشوند. همچنین در حوزه اولویتبندی فرصتهای شناسایی شده، قابلیت صادرات در محل کشور با حدود 16.5درصد مهمترین فرصت تلقی میشود. فرصتهایمنابع پروژه، فرصت ناشی از موقعیت زمانی و نقاط قوت سیاسی که تقریبا در یک رده هستند، در رده دوم مهمترین فرصت ها قرار دارند.

Keywords:

صادرات خدمات فنی و مهندسی , صنعت ساخت و ساز , تیوری داده بنیاد , فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

Authors

مصطفی کاظمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

امیرمحمد فکورثقیه

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی