آموزش کارآفرینی و مدرسه کارآفرینانه رویکردی جدید در تربیت و رشد دانش آموزان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 657

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF02_019

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزارهی جدید دانست، عصری که به جامعهی اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن موسوم است؛ کارآفرینی به مثابه عامل رشد و توسعهی هر جامعهای محسوب میشود. در این باره، توسعهی مدارس کارآفرین، به عنوان مرکز تولید علم و فناوری و محل کاربردینمودن دانش، می تواند نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور در عرصه های جهانی داشته باشد . توجه به توسعهی مدارس کارآفرین، چندی است که در کشورها مورد توجه قرار گرفته است، ولی اینکار، به معنای واقعی، شکلگیری مدارس کارآفرین نبوده است. در این زمینه موانع و مشکلات مختلفی وجود دارند، از جمله موانع آموزشی و پژوهشی، موانع و مشکلات مالی اقتصادی، -مشکلات فرهنگی و اجتماعی، نبود ارتباط بین مدرسه و جامعه و عدم توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، با اهداف شناخت مقدماتی از کارآفرینی و مدارس کارآفرین و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آنها، به -تعریف، اهمیت و ضرورت ایجاد مدارس کارآفرین را مطرح میکند و با ارایهی مدلی مفهومی از موانع اجرای مدارس کارآفرین ، به بررسی چالش- هایی که مدارس در استقرار و توسعه آن مواجهاند، میپردازد و در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی و در قالب بحث و نتیجه گیری، پیشنهادهای مرتبط با آن، برای توسعهی مدارس کارافرین ارایه میشود