بررسی تاثیرجنسیت، درگیری ذهنی مصرف کننده و تناسب تایید کننده منبع بر یادسپاری برند

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 521

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0148

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی این است که چطور عوامل کام ا لا تبیین شده، در منابع تبلیغاتی افراد مشهور تعامل دارند و برپاسخ مصرف کننده ) یادسپاری برند( به تبلیغات افراد مشهور تاثیر می گذارند. در واقع هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی تاثیر جنسیت، تناسب تاییدکننده با محصول و درگیری ذهنی مصرف کننده بر یادسپاری برند میان دو گروه زنانو مردان می باشد .تبلیغات افراد مشهورتاییدکننده در دو گروه زنان و مردان با شاخص های مشکل پسندی )که شامل افراد مشهور بازیگر درعرصه سینما( و نیرومندی )که شامل افراد مشهور ورزشکار می باشند، در سناریو )عکس تبلیغاتی(توصیف شده اند و نگرش به برند میان زنان ومردان در پرسشنامه مورد سنجش واقع شده است .روش انجام این پژوهش، روش آزمایشی بوده است که ابتدا در این پژوهش از پیش آزمون استفاده کردیم تا میزان کارایی عکسها )تبلیغات افرادمشهور ( را بررسی کنیم و سپس آزمون اصلی را با 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات درمقاطع تحصیلی متفاوت انجام دادیم . هر فرد مشهور تاییدکننده در دونوع پیام تبلیغی مشکل پسندی و نیرومندی ظاهر شدو به هر فرد پاسخ دهنده ابتدا عکسها را نشان دادیم و سپس پرسشنامه را در اختیار پاسخ دهنده قرار دادیم تا پاسخ دهد و بعد داده های خام و اطلاعات بدست آمده را تحلیل کردیم .یافته ها نشان دهنده این هستند که درگیری ذهنی مصرف کننده بر یادسپاری برند تاثیر بسزایی دارد و هر چه میزان درگیری ذهنی مصرف کننده بالا باشد، یادسپاری برندنیز بیشتر میشود. همچنین یافته ها نشان دهنده این هستند که تناسب تاییدکننده با محصول، بر یادسپاری برند تاثیر میگذارد و هر چه این تناسب زیادتر باشد، یادسپاری برند نیز افزایش مییابد. اما نتیجهی دیگری که می توان از این یافته ها برداشت کرد این است که جنسیت بر یادسپاری برند در هیچ یک از شرایط درگیری ذهنی بالا یا پایین مصرف کننده و یا تناسب زیاد یاکم تایید کننده با محصول، تاثیری ندارد. این یافته ها به مدیران کمک میکنند تا در جهت تبلیغات موثر و بالا بردن درجه یادسپاری برند موردنظر، توسط مشتریانشان از سطح درگیری ذهنی مصرف کننده و تناسب تاییدکننده مشهور با محصول استفاده کنند. از جمله جنبهنوآوری این پژوهش این است که تا کنون هیچ پژوهش مشابهی، یادسپاری و جنسیت را مدنظر قرار نداده است و هیچگونه تحقیقی یافت نشده است که یادسپاری برند را در میان دو گروه مردان وزنان باهم بررسی و مقایسه کند.

Keywords:

جنسیت 3 , درگیری ذهنی مصرف کننده 0 , تناسب تاییدکننده با محصول 5 , یادسپاری برند موردنظر

Authors

محمد فریادرس

دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی، گروه بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

قنبر عباسپوراسفدن

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی-تهران جنوب دانشکده مدیریت و حسابداری ، تهران ، ایران