آشنایی با مفهوم روند ضمنی و بکارگیری آن در مدلسازی تابع تولید کشاورزی با توجه به نهاده ی آب

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 405

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WSD-2-2_010

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

با توجه به قرار گرفتن ایران در نوار بیابانی و حساسیت اکوسیستم به آب، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی از اولوی تهای مدیران و برنام هریزان کشور م یباشد. از این رو مد لسازی مناسب تابع تولید، برای اتخاذ سیاس تهای افزایش بهر هوری و کاهش مصرف نهاد هها و ه مچنین پی شبینی برای تامین به موقعبا هزین هی کم، دارای اهمیت زیادی است. در مطالع هی حاضر با استفاده از مفهوم روند ضمنی و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با بکارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، به مد لسازی تابع تولید در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. داد ههای مورد استفاده دراین مطالعه به صورت سری زمانی سالانه طی دور هی زمانی 1353-1391 بوده است. نتایج حاکی از یکنوا و غیرخطی بودن ماهیت روند ضمنی دارد. با توجه به آمار هی نسبت راستنمایی، مناسبترین حالت برای ابرپارامترها، حالت تصادفی بودن سطح بدون شیب )مدل سطح نسبی( تشخیص داده شده است.کششهای تولیدی سرمایه، نیروی کار و انرژی، کمتر از واحد است، اما کشش تولیدی آب بزرگتر از واحد و در ناحیه اول تولید به دست آمده است. این بدان مفهوم است که با افزایش یک درصدی نهاد هی آب، بیش از یک درصد تولید افزایش مییابد.به دلیل اینکه کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است، نم یتوان مصرف نهاد هی آب در این بخش را افزایش داد. از اینرو جایگزینی سیست مهای آبیاری جدید به منظور جبران کم آبی و همچنین تولید محصولات با نیاز آبی کمتر در بخش کشاورزیپیشنهاد میشود. همچنین پیشرفت تکنولوژ یهای بنیادی )تغییرسیستم کشاورزی( م یتواند استفاده از نهاد هها را کاهش داده و کمبود آب در این بخش را جبران نماید.

Authors

میثم حداد

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

حسین صادقی سقدل

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس