تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 519

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FINMGT07_093

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی می باشد، که تعدادکل کارکنان 1580 نفر بوده که تعداد 309 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استاندارد، که شامل 59 سوال بوده که روایی مناسبی داشته و پایایی آن نیز (ضریب آلفا کرونباخ) 0/879 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است، استفاده شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی و آمار استنباطی داده پرداخته شد. همچنین از آزمون های کولموگروف اسمیرنف و آزمون رگرسیون نیز در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد که عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرداشت.

Authors

سهیلا نیک نفس

گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

شیرزاد خضری

گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

فاطمه جوانمرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران